شماره: 166
1398/07/09
اطلاعیه ثبت نام از پذیرفته شدگان بر اساس سوابق تحصیلی کارشناسی سال 1398

پذیرفته شدگان در مرحله پذیرش صرفا با اعمال سوابق تحصیلی سال 1398 با در دست داشتن مدارک لازم (به پیوست) در یکی از روزهای چهارشنبه 98/07/10 یا شنبه 98/07/13 به دانشگاه مراجعه نمایند.

حق انتشار محفوظ است ©