شماره: 221
1398/11/06
برگزاری نشست هم اندیشی هیات رییسه با کارمندان دانشگاه دریانوردی چابهار
برگزاری نشست هم اندیشی هیات رییسه با کارمندان دانشگاه دریانوردی چابهار

به همت روابط عمومی دانشگاه، نشست هم اندیشی هیات رییسه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار با کارمندان در محل تالاروحدت برگزار شد.
رییس دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار در این نشست اظهار داشت: فعالیت افراد در جایگاه های مختلف دانشگاه، از نظر هیات رئیسه دارای اهمیت است و ما در واگذاری مسوولیت ها تفاوتی بین اعضای هیات علمی و کارمندان، قائل نبوده و همواره براساس اصل شایسته سالاری از مشارکت همه در پیشبرد اهداف دانشگاه استقبال می کنیم.
دکتر محمود نصیری تصریح کرد: هیات رییسه دانشگاه، برای ارتقا وضعیت مالی و جایگاه کارمندان از همه توان و ظرفیت ها استفاده کرده تا از این طریق بتوانیم زمینه را برای افزایش انگیزه و کارآمدی کارمندان بیش از پیش، بستر سازی کنیم.
درادامه برگزاری نشست هم اندیشی هیات رییسه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، تعدادی ازکارمندان دانشگاه ضمن بیان توانمندی های کارمندان در حوزه های مختلف، از زحمات بی شائبه دکتر نصیری رییس دانشگاه و اعضای هیات رییسه ، تقدیر کردند.
پیگیری تبدیل وضعیت کارمندان دانشگاه، پرداخت حقوق کارمندان قراردادی از طریق خزانه، پرداخت به موقع کمک هزینه ها، برگزاری مستمر جلسات با کارمندان، افزایش سعه صدر مدیران ، از موارد مطرح شده در این نشست بود که دکتر نصیری رییس دانشگاه و اعضای هیات رییسه به این درخواست ها پاسخ دادند.

به همت روابط عمومی دانشگاه، نشست هم اندیشی هیات رییسه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار با کارمندان در محل تالاروحدت برگزار شد.

رییس دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار در این نشست اظهار داشت: فعالیت افراد در جایگاه های مختلف  دانشگاه، از نظر هیات رئیسه دارای اهمیت است و ما در واگذاری مسوولیت ها تفاوتی بین اعضای هیات علمی و کارمندان، قائل نبوده و همواره براساس اصل شایسته سالاری از مشارکت همه در پیشبرد اهداف دانشگاه استقبال می کنیم.

دکتر محمود نصیری تصریح کرد: هیات رییسه دانشگاه، برای ارتقا وضعیت مالی و جایگاه کارمندان از همه توان و ظرفیت ها استفاده کرده تا از این طریق بتوانیم زمینه را برای افزایش انگیزه و کارآمدی کارمندان بیش از پیش، بستر سازی کنیم.

 درادامه برگزاری نشست هم اندیشی هیات رییسه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، تعدادی ازکارمندان دانشگاه ضمن بیان توانمندی های کارمندان در حوزه های مختلف، از زحمات بی شائبه دکتر نصیری رییس دانشگاه و اعضای هیات رییسه ، تقدیر کردند.

پیگیری تبدیل وضعیت کارمندان دانشگاه، پرداخت حقوق کارمندان قراردادی از طریق خزانه، پرداخت به موقع کمک هزینه ها، برگزاری مستمر جلسات با کارمندان، افزایش سعه صدر مدیران ، از موارد مطرح شده در این نشست بود که دکتر نصیری رییس دانشگاه و اعضای هیات رییسه به این درخواست ها پاسخ دادند.

 

حق انتشار محفوظ است ©