دانش آموختگان

نام:

محمد

نام خانوادگی:

آب سالان

دانشکده:

دانشکده مهندسی دریا

گروه:

گروه آموزشی الكترونيك و مخابرات دريايي

رشته:

مهندسي برق-الكترونيك

مقطع تحصیلی:

کارشناسی

سال پایان تحصیلات:

شماره تماس:

03474224545

absalan95m@yahoo.com

آدرس:

زمینه فعالیت:

نام:

ماه نور

نام خانوادگی:

آباديان

دانشکده:

دانشکده علوم دریایی

گروه:

گروه آموزشی زيست دريا

رشته:

زيست شناسي-زيست دريا

مقطع تحصیلی:

کارشناسی

سال پایان تحصیلات:

شماره تماس:

05452224413

www.mabadian@gmail.com

آدرس:

زمینه فعالیت:

نام:

وحيده

نام خانوادگی:

آبرود

دانشکده:

دانشکده مدیریت و علوم انسانی

گروه:

گروه آموزشی مديريت

رشته:

مديريت و بازرگاني دريايي - مناطق ويژه

مقطع تحصیلی:

کارشناسی

سال پایان تحصیلات:

شماره تماس:

05472222467

آدرس:

زمینه فعالیت:

نام:

شيوا

نام خانوادگی:

آبرون

دانشکده:

دانشکده علوم دریایی

گروه:

گروه آموزشی زيست دريا

رشته:

زيست شناسي-زيست دريا

مقطع تحصیلی:

کارشناسی

سال پایان تحصیلات:

شماره تماس:

05482522279

آدرس:

زمینه فعالیت:

نام:

علي

نام خانوادگی:

آبرون

دانشکده:

دانشکده علوم دریایی

گروه:

گروه آموزشی اقيانوس شناسي

رشته:

اقيانوس شناسي

مقطع تحصیلی:

کارشناسی

سال پایان تحصیلات:

شماره تماس:

05437345517

aliabroon6@gmail.com

آدرس:

زمینه فعالیت:

نام:

سجاد

نام خانوادگی:

آبسردي

دانشکده:

دانشکده مدیریت و علوم انسانی

گروه:

گروه آموزشی مديريت

رشته:

مديريت و بازرگاني دريايي

مقطع تحصیلی:

کارشناسی

سال پایان تحصیلات:

شماره تماس:

06634220079

آدرس:

زمینه فعالیت:

نام:

منصور

نام خانوادگی:

آتش زبان

دانشکده:

دانشکده مهندسی دریا

گروه:

گروه آموزشی مهندسي دريا_كشتي سازي

رشته:

مهندسي كشتي سازي

مقطع تحصیلی:

کارشناسی

سال پایان تحصیلات:

شماره تماس:

7924452070

آدرس:

زمینه فعالیت:

نام:

افسانه

نام خانوادگی:

آتشگه

دانشکده:

دانشکده علوم دریایی

گروه:

گروه آموزشی زيست دريا

رشته:

زيست شناسي-زيست دريا

مقطع تحصیلی:

کارشناسی

سال پایان تحصیلات:

شماره تماس:

05422236780

آدرس:

زمینه فعالیت:

نام:

سيامك

نام خانوادگی:

آذر تاش مغانلو

دانشکده:

دانشکده مدیریت و علوم انسانی

گروه:

گروه آموزشی مديريت

رشته:

مديريت و بازرگاني دريايي

مقطع تحصیلی:

کارشناسی

سال پایان تحصیلات:

شماره تماس:

آدرس:

زمینه فعالیت:

نام:

جعفر

نام خانوادگی:

آذرمهر

دانشکده:

دانشکده مدیریت و علوم انسانی

گروه:

گروه آموزشی اقتصاد

رشته:

علوم اقتصادي - اقتصاد بازرگاني

مقطع تحصیلی:

کارشناسی

سال پایان تحصیلات:

شماره تماس:

05453332415

azarmehrjafar@gmail.com

آدرس:

زمینه فعالیت:

نام:

علي

نام خانوادگی:

آذري به

دانشکده:

دانشکده مهندسی دریا

گروه:

گروه آموزشی مهندسي كشتي

رشته:

مهندسي دريا-مهندسي كشتي

مقطع تحصیلی:

کارشناسی

سال پایان تحصیلات:

شماره تماس:

آدرس:

زمینه فعالیت:

نام:

حاتم

نام خانوادگی:

آذريون

دانشکده:

دانشکده مدیریت و علوم انسانی

گروه:

گروه آموزشی اقتصاد

رشته:

علوم اقتصادي - اقتصاد بازرگاني

مقطع تحصیلی:

کارشناسی

سال پایان تحصیلات:

شماره تماس:

07444623238

آدرس:

زمینه فعالیت:

نام:

فاطمه

نام خانوادگی:

آراسته

دانشکده:

دانشکده مهندسی دریا

گروه:

گروه آموزشی مهندسي كشتي

رشته:

مهندسي مكانيك

مقطع تحصیلی:

کارشناسی

سال پایان تحصیلات:

شماره تماس:

05413324890

vorogak6543@mihanmail.ir

آدرس:

زمینه فعالیت:

نام:

ياسر

نام خانوادگی:

آرامش

دانشکده:

دانشکده مهندسی دریا

گروه:

گروه آموزشی مهندسي كشتي

رشته:

مهندسي دريا-مهندسي كشتي

مقطع تحصیلی:

کارشناسی

سال پایان تحصیلات:

شماره تماس:

0732581328

آدرس:

زمینه فعالیت:

نام:

زفيرالدين

نام خانوادگی:

آرخي

دانشکده:

دانشکده مدیریت و علوم انسانی

گروه:

گروه آموزشی زبان و ادبيات فارسي

رشته:

زبان و ادبيات فارسي

مقطع تحصیلی:

کارشناسی ارشد

سال پایان تحصیلات:

شماره تماس:

05435312252

aybibi.yarali@yahoo.com

آدرس:

زمینه فعالیت:

نام:

علي

نام خانوادگی:

آرمانفر

دانشکده:

دانشکده مهندسی دریا

گروه:

گروه آموزشی مهندسي كشتي

رشته:

مهندسي دريا-مهندسي كشتي

مقطع تحصیلی:

کارشناسی

سال پایان تحصیلات:

شماره تماس:

06623530832

آدرس:

زمینه فعالیت:

نام:

محمد

نام خانوادگی:

آرون

دانشکده:

دانشکده مدیریت و علوم انسانی

گروه:

گروه آموزشی زبان انگليسي

رشته:

مترجمي زبان انگليسي

مقطع تحصیلی:

کارشناسی

سال پایان تحصیلات:

شماره تماس:

05472552149

آدرس:

زمینه فعالیت:

نام:

فرهاد

نام خانوادگی:

آريان پور

دانشکده:

دانشکده مدیریت و علوم انسانی

گروه:

گروه آموزشی زبان انگليسي

رشته:

مترجمي زبان انگليسي

مقطع تحصیلی:

کارشناسی

سال پایان تحصیلات:

شماره تماس:

7324224304

آدرس:

زمینه فعالیت:

نام:

محسن

نام خانوادگی:

آريانا

دانشکده:

دانشکده مهندسی دریا

گروه:

گروه آموزشی مهندسي كشتي

رشته:

مهندسي دريا-مهندسي كشتي

مقطع تحصیلی:

کارشناسی

سال پایان تحصیلات:

شماره تماس:

08325233904

آدرس:

زمینه فعالیت:

نام:

مصطفي

نام خانوادگی:

آزاد

دانشکده:

دانشکده مهندسی دریا

گروه:

گروه آموزشی الكترونيك دريايي

رشته:

مهندسي مخابرات و الكترونيك دريايي

مقطع تحصیلی:

کارشناسی

سال پایان تحصیلات:

شماره تماس:

05625383289

آدرس:

زمینه فعالیت:

اطلاعات تماس
  •  آدرس : چابهار،دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی
  •  تلفن  : 3~35320020-054-98+
  •  تلفن  : 31272000-054-98+
  •  فکس  : 35321025-054-98+
  •  کد پستی  : 9971778631
  •  info@cmu.ac.ir
  •  www.cmu.ac.ir


راهنمای تلفن دانشگاه