جواد  آذرخش
جواد آذرخش
j [dot] Azarakhsh [at] cmu [dot] ac [dot] ir
دانشکده دانشکده مهندسی دریا
مربی - شاغل
ابوذر اباذري
ابوذر اباذري
abuzarabazari [at] cmu [dot] ac [dot] ir
دانشکده دانشکده مهندسی دریا
استادیار - شاغل
ابوذر ابراهيمي
ابوذر ابراهيمي
ab_ebrahimi [at] cmu [dot] ac [dot] ir
دانشکده دانشکده مهندسی دریا
استادیار - شاغل
محمد احمدزاده طلاتپه
محمد احمدزاده طلاتپه
m.ahmadzadeh@cmu.ac.ir
دانشکده دانشکده مهندسی دریا
دانشیار - شاغل
مجيد اويسي
مجيد اويسي
m.ovisi@cmu.ac.ir
دانشکده دانشکده مهندسی دریا
مربی - شاغل
صالحه پورشیخعلی
صالحه پورشیخعلی
s [dot] poursheikhali [at] cmu [dot] ac [dot] ir
دانشکده دانشکده مهندسی دریا
استادیار - شاغل
احمد جمالي كيخا
احمد جمالي كيخا
a.j.keikha@cmu.ac.ir
دانشکده دانشکده مهندسی دریا
مربی - شاغل
سيدامين حسيني
سيدامين حسيني
hoseini@cmu.ac.ir
دانشکده دانشکده مهندسی دریا
استادیار - شاغل
رسول دامني
رسول دامني
damani@cmu.ac.ir
دانشکده دانشکده مهندسی دریا
استادیار - شاغل
مهدي رضاپور
مهدي رضاپور
rezapour [at] cmu [dot] ac [dot] ir
دانشکده دانشکده مهندسی دریا
استادیار - شاغل
زبير رئيسي
زبير رئيسي
Zobeir.raisi@cmu.ac.ir
دانشکده دانشکده مهندسی دریا
استادیار - شاغل
محمدرضا زارعي
محمدرضا زارعي
mrzarei [at] cmu [dot] ac [dot] ir
دانشکده دانشکده مهندسی دریا
استادیار - شاغل
اسماعيل ساراني
اسماعيل ساراني
sarani@cmu.ac.ir
دانشکده دانشکده مهندسی دریا
استادیار - شاغل
سيدجعفر سجادي پارسا
سيدجعفر سجادي پارسا
sadjadi@cmu.ac.ir
دانشکده دانشکده مهندسی دریا
استادیار - شاغل
 کاپیتان عبدالعلي سرگزي
کاپیتان عبدالعلي سرگزي
a.sargazi@cmu.ac.ir
دانشکده دانشکده مهندسی دریا
مربی - بازنشسته
جعفر  سياره
جعفر سياره
j.sayareh@cmu.ac.ir
دانشکده دانشکده مهندسی دریا
دانشیار - شاغل
اسماعيل شفيع زاده
اسماعيل شفيع زاده
shafizadeh@cmu.ac.ir
دانشکده دانشکده مهندسی دریا
مربی - شاغل
حميد شهرآبادي
حميد شهرآبادي
h.shahrabadi@cmu.ac.ir
دانشکده دانشکده مهندسی دریا
مربی - شاغل
حامد صفاي نيكو
حامد صفاي نيكو
safai@cmu.ac.ir
دانشکده دانشکده مهندسی دریا
استادیار - شاغل
صادق عليخاني
صادق عليخاني
s.alikhani@cmu.ac.ir
دانشکده دانشکده مهندسی دریا
مربی - شاغل
عطاءاله قره چائی
عطاءاله قره چائی
a [dot] gharechae [at] cmu [dot] ac [dot] ir
دانشکده دانشکده مهندسی دریا
استادیار - شاغل
امان اله كردي
امان اله كردي
aman_kordi@yahoo.com
دانشکده دانشکده مهندسی دریا
مربی - شاغل
مصطفي  لك زائي
مصطفي لك زائي
lakzaei@cmu.ac.ir
دانشکده دانشکده مهندسی دریا
مربی - شاغل
عبدالحسين محمدرحيمي
عبدالحسين محمدرحيمي
rahimi [at] cmu [dot] ac [dot] ir
دانشکده دانشکده مهندسی دریا
استادیار - شاغل
سيدحسن مرفع
سيدحسن مرفع
h.morafa@cmu.ac.ir
دانشکده دانشکده مهندسی دریا
مربی - شاغل
سيامك ميرمعصومي
سيامك ميرمعصومي
s [dot] mirmasoumi [at] cmu [dot] ac [dot] ir
دانشکده دانشکده مهندسی دریا
استادیار - شاغل
ولي محمد نظرزهي
ولي محمد نظرزهي
v.nazarzehi@cmu.ac.ir
دانشکده دانشکده مهندسی دریا
استادیار - شاغل
محمدرضا نگهداري
محمدرضا نگهداري
Negahdari [at] cmu [dot] ac [dot] ir
دانشکده دانشکده مهندسی دریا
استادیار - شاغل
عباس هراتي مختاري
عباس هراتي مختاري
a.harati@cmu.ac.ir
دانشکده دانشکده مهندسی دریا
استادیار - بازنشسته
مهدي يوسفي
مهدي يوسفي
m_yousefi@cmu.ac.ir
دانشکده دانشکده مهندسی دریا
استادیار - شاغل