ریاست دانشکده علوم دریایی
دکتر سراج بیتا
ریاست دانشکده علوم دریایی
مدرک تحصیلی : دکتری
پست الکترونیک : bita@cmu.ac.ir
تلفن : 31272095 - 054
فکس : 35324264 - 054