ریاست دانشکده علوم دریایی
دکتر علی طاهری
ریاست دانشکده علوم دریایی
مدرک تحصیلی : دکتری
پست الکترونیک : taheri@cmu.ac.ir
تلفن : 31272095 - 054
فکس : 35324264 - 054