ریاست دانشکده علوم دریایی
دکتر علی طاهری
ریاست دانشکده علوم دریایی
مدرک تحصیلی : دکتری
پست الکترونیک : taheri@cmu.ac.ir
تلفن : 31272095 - 054
فکس : 35324264 - 054
شرح وظایف رئیس دانشکده علوم دریایی

- ایجاد نظم و انضباط کاری و تعامل مناسب بین دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشکده
- ایجاد هماهنگی های آموزشی، پژوهشی، اداری و مالی، دانشجویی و فرهنگی دانشکده
- ارزیابی و هماهنگی کلیه فعالیت های تابعه دانشکده
- ارزیابی های سالانه و گزارش به رئیس دانشگاه
- بررسی صلاحیت مدیران گروه و معاون دانشکده و اظهار نظر درباره آن ها
- دریافت خط مشی های لازم از ریاست و معاونین دانشگاه
- نظارت بر حسن اجرای مصوبات ابلاغی از طریق ریاست دانشگاه و ایجاد بستر مناسب رشد استعدادهای تحصیلی
- نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی، پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشکده
- بررسی های لازم جهت گردآوری و تنظیم روش های نوین آموزشی
- نظارت بر کار شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده
-  نظارت بر اجرای دقیق مقررات، آئین نامه ها و ضوابط مربوطه
- ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آئین نامه های ابلاغی از سوی رئیس موسسه به مدیران گروه ها
- انجام اقدامات لازم جهت تأمین نیازهای دانشکده مانند وسایل و دستگاه های آموزشی، نیاز به استاد و دیگر نیازهای مربوطه
- دریافت گزارش های لازم از کارهای انجام یافته جهت اطلاع مقامات مافوق
- نظارت و تایید درخواست کالا و مرخصی های ساعتی و استحقاقی
- تلاش برای توسعه آموزشی و پژوهشی دانشکده از مسیر مصوبات گروه و دانشکده