معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده
دکتر مهدي اسماعیلی
معاون دانشکده
مدرک تحصیلی : دکتری
پست الکترونیک : esmaeili@cmu.ac.ir
تلفن : 31272197 -054
فکس : -
شرح وظایف

-    اداره کلیه امور آموزشی دانشکده با توجه به الزامات آموزشی
-    مطالعه و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل آموزشی با کمک مسئولان ذیربط
-    تنظیم دستور جلسات شورای آموزشی
-    برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر روند تهیه نیازهای آموزشی و کمک آموزشی واحدهای مختلف
-    پیشنهاد دوره‌های کارشناسی و تحصیلات تکمیلی در گروه های آموزشی دانشکده با توجه به پتانسیل موجود و با همکاری واحدهای ذیربط
-    تماس با مؤسسات داخلی به منظور همکاری در امور آموزش و مبادله خدمات علمی
-    تهیه برنامه آموزشی جامع دانشکده و ارائه اهداف و تعیین اولویت‌های آموزشی در قالب برنامه میان مدت و بلند مدت برای طرح در شورای دانشکده و دانشگاه