گروه آموزشی زیست شناسی دریا
خانم دکتر پروین صادقی
مدیر گروه
پست الکترونیک : p.sadeghi@cmu.ac.ir
تلفن : 31272198-054
فکس : -

خانم فریده دهمرده
کارشناس گروه
پست الکترونیک : -                                            
تلفن : 31272193-054
فکس : -

مقاطع تحصیلی و گرایش ها :

1-کارشناسی ارشد جانوران دریا
2-کارشناسی ارشد بوم شناسی دریا
3-زیست دریا
4-اقیانوس شناسی


گروه آموزشی زیست شناسی دریا

گروه زیست شناسی دریا در قالب سه گرایش در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو تربیت می نماید:

1- زیست دریا- جانوران دریا

2- زیست دریا- بوم شناسی دریا

3- زیست دریا - آلودگی دریا

گروه زیست شناسی دریا با ارائه رشته زیست شناسی دریا در قالب حداقل 135 واحد درسی طی یک دوره 5/3 سال در مقطع کارشناسی وارائه 32  واحددرمقطع کارشناسی ارشد و بهره مندی از امکانات سمعی، بصری و آزمایشگاهی مورد نیاز با اعضای هیأت علمی ذیل مشغول به کار می باشد:

 

اعضای هیأت علمی :

 

ردیف نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی محل تحصیل
1  گیلان عطاران فریمان دانشیار بیولوژی جانوری- آبزیان دانشگاه تاسمانیااسترالیا
2  آرش شکوری استادیار زیست شناسی دریا- جانوران دریا دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
3  مهران لقمانی استادیار زیست شناسی دریا- جانوران دریا دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
4  فریبرز سهیلی خورنه مربی ژنتیک دانشگاه شهید چمران
5

 سمیه سلیمی

مربی گیاه شناسی -سیستماتیک گیاهی دانشگاه صنعتی اصفهان
6  پروین صادقی استادیار زیست شناسی دریا دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
7  امید کوهکن دانشجوی دکتری بافت شناسی آبزیان دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
8  روح ا...زارع دانشجوی دکتری زیست شناسی دریا- جانوران دریا دانشگاه هرمزگان