گروه آموزشی زیست شناسی دریا
 دکتر روح الله زارع
مدیر گروه
پست الکترونیک : zare@cmu.ac.ir
تلفن : 31272198-054
فکس : -

خانم منصوره کلهر
کارشناس گروه
پست الکترونیک : -                                            
تلفن : 31272193-054
فکس : -

شرح وظایف:


-    ابلاغ برنامه های اجرایی و تکالیف عمومی اعضای هیأت علمی اعم از آموزشی(نظری- علمی)، پژوهشی، راهنمایی دانشجو و خدمات و رعایت نظم و انضباط کاری اعضای هیأت علمی گروه و نظارت بر حسن اجرای آن.
-    تهیه برنامه اجرایی وظایف آموزشی، پژوهشی و خدماتی ارائه شده از طریق گروه بر اساس خط مشی شورای دانشکده با مشورت اعضای گروه قبل از شروع نیمسال تحصیلی و تهیه جدول دروس هر نیمسال با همکاری اعضای گروه و تسلیم آن به رئیس دانشکده.
-    نظارت بر کلیه فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و خدماتی اعضای گروه.
-    برنامه ریزی جهت جذب خیرین برای توسعه فعالیت های علمی گروه.
-    برنامه ریزی جهت ارتقاء فعالیت های بین المللی گروه
-    برنامه ریزی و پیشنهاد راهکارهای مناسب جهت توسعه قراردادهای پژوهشی با سازمانهای دیگر(دولتی و خصوصی)
-    تجدید نظر مستمر در برنامه ها بر اساس آیین نامه ها و با توجه به آخرین پیشرفت ها و تغییرات و تحولات علمی و تسلیم این برنامه ها به مراجع ذی ربط.
-    تشکیل و اداره جلسات شورای گروه و ارسال گزارش کار، مصوبات، پیشنهادها و نظریات جمعی گروه به رئیس دانشکده برای هماهنگی اجرایی با واحدهای ذیربط
-    انجام دادن کلیه مکاتبات رسمی گروه و پیشنهاد تهیه لوازم، کتابها، نشریات و سایر ملزومات مورد نیاز گروه به رئیس دانشکده.
-    پیشنهاد طرح های پژوهشی که گروه رأساً یا با همکاری گروه های دیگر آماده انجام دادن آن است، به رئیس دانشکده برای تصویب در شورای پژوهشی دانشگاه.
-    مشارکت مستمر در برنامه های طراحی شده از سوی واحدهای مرتبط در دانشگاه.

 


مقاطع تحصیلی و گرایش ها :

1-کارشناسی ارشد جانوران دریا
2-کارشناسی ارشد بوم شناسی دریا
3-زیست شناسی دریا
 


گروه آموزشی زیست شناسی دریا

گروه زیست شناسی دریا در قالب سه گرایش در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو تربیت می نماید:

1- زیست دریا- جانوران دریا

2- زیست دریا- بوم شناسی دریا

3- زیست دریا - آلودگی دریا

گروه زیست شناسی دریا با ارائه رشته زیست شناسی دریا در قالب حداقل 135 واحد درسی طی یک دوره 3/5 سال در مقطع کارشناسی وارائه 32  واحددرمقطع کارشناسی ارشد و بهره مندی از امکانات سمعی، بصری و آزمایشگاهی مورد نیاز  مشغول به کار می باشد:

 

اعضای هیأت علمی :

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

محل تحصیل

1

گیلان عطاران فریمان

دانشیار

بیولوژی جانوری- آبزیان

دانشگاه تاسمانیا استرالیا

2

آرش شکوری

دانشیار

زیست شناسی دریا- جانوران دریا

دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

3

پروین صادقی

دانشیار

زیست شناسی دریا

دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

4

محمد منصور توتونی

استادیار

زیست شناسی دریا- جانوران دریا

دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

5

روح ا...زارع

استادیار

زیست شناسی دریا- جانوران دریا

دانشگاه هرمزگان

6

 مهران لقمانی

دانشیار

زیست شناسی دریا- جانوران دریا

دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

7

متین خالقی

استادیار

زیست شناسی دریا- بوم شناسی دریا

دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

8

 امید کوهکن

دانشجوی دکتری

بافت شناسی آبزیان

دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

9

 سمیه سلیمی

دانشجوی دکتری

گیاه شناسی - سیستماتیک گیاهی

دانشگاه تهران

10

فریبرز سهیلی خورنه

دانشجوی دکتری

زیست فناوری آبزیان

دانشگاه اوتاوا کانادا