ریاست دانشکده
دکتر محمد اسلم حسین بر
ریاست دانشکده مدیریت و علوم انسانی
مدرک تحصیلی : دکتری
پست الکترونیک : hosseinbor@cmu.ac.ir
تلفن : 31272220 -054
فکس : 35324262-054
شرح وظایف رئیس دانشکده مدیریت و علوم انسانی

- ایجاد نظم و انضباط کاری و فراهم نمودن تعامل مناسب بین دانشجویان ، اساتید و کارکنان در واحد های مختلف دانشکده
- ایجاد هماهنگی در امور آموزشی ، پژوهشی ، اداری و مالی و دانشجویی و فرهنگی دانشکده
- ارزیابی و هماهنگ کردن کلیه فعالیت های واحدهای تابعه دانشکده
- پیشنهاد بودجه سالانه دانشکده به رئیس دانشگاه
- ارزیابی کار سالانه دانشکده و ارائه گزارش آن به رئیس دانشگاه
- بررسی صلاحیت مدیران و یا معاونان گروه ها و اظهار نظر درباره آنان