ریاست دانشکده
دکتر محمد حسین یار احمد زهی
ریاست دانشکده مدیریت و علوم انسانی
مدرک تحصیلی : دکتری
پست الکترونیک : yarahmadzehi@cmu.ac.ir
تلفن : 31272220 -054
فکس : 35324262-054