معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده
دکتر مهدی شیر افکن
معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده
مدرک تحصیلی : دکتری
پست الکترونیک : shirafkan @cmu.ac.ir
تلفن : 31272194 -054
فکس : -