معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده
دکتر امیر محمدیان
معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده
مدرک تحصیلی : دکتری
پست الکترونیک : amir.mohamadian@cmu.ac.ir
تلفن : 31272194 -054
فکس : -
شرح وظایف معاون آموزشی دانشکده مدیریت و علوم انسانی

- اداره کلیه امور آموزشی دانشکده با توجه به الزامات آموزشی
- مطالعه و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل آموزشی با کمک مسئولان ذیربط
- تنظیم دستور جلسات شورای آموزشی
- برنامه ریزی امورآموزشی با همکاری واحدهای ذیربط
- برنامه ریزی ، هماهنگی و نظارت بر روند تهیه نیازهای آموزشی و کمک آموزشی واحدهای مختلف
- بررسی نیازهای سمعی و بصری آموزشی دانشکده
- پیشنهاد دوره¬های کارشناسی و تحصیلات تکمیلی در گروه¬های آموزشی دانشکده با توجه به پتانسیل موجود و با همکاری واحدهای ذیربط
- تماس با موسسات داخلی و خارجی به منظور همکاری در امور آموزش و مبادله خدمات علمی -
- تهیه برنامه آموزشی جامع دانشکده و ارائه اهداف و تعیین اولویت های آموزشی در قالب برنامه میان مدت و بلند مدت برای طرح در شورای دانشکده و دانشگاه
- اعلام ظرفیت دانشجوی جدیدالورود و پیگیری درخواست های معاونت آموزشی دانشگاه در این خصوص با همکاری واحدهای ذیربط
- تشکیل و برگزاری کمیته منتخب در تبدیل وضعیت و ارتقاء اعضای هیات علمی گروه های آموزشی دانشکده