گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
آقای دکتر عبدالغفور جهاندیده
مدیر گروه
پست الکترونیک : jahandideh@cmu.ac.ir
تلفن : 31272093-054
فکس : -

آقای هادی قائمی
کارشناس گروه
پست الکترونیک : -                                            
تلفن : 31272098-054
فکس : -

مقاطع تحصیلی و گرایش ها :
1-کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

 


معرفی گروه و زبان ادبیات فارسی  :

زبان و ادبیات فارسی، پیشینه ای پربار، تأثیرگذار و درخشان در فرهنگ اسلامی دارد. زبان فارسی در طول تاریخ در قلمروی وسیع در مناطق و نواحی مختلف رواج داشته است. بنابراین مطالعه کلی و همگانی آن برای درکی فراگیر از این میراث گران مایه نیز در قالبی عمومی ضروری به نظر می رسد.

 

رشته زبان و ادبیات فارسی و اهمیت آن  :

رشته زبان و ادبیات فارسی در دانشگاهها، رشته ای است که ابعاد گوناگون زبان و متون ادب فارسی را مطالعه وبررسی می کند و افزون بر توصیف و نقد و تحلیل زبان و متون، پاسداری، تقویت و گسترش آن در سرلوحه کار خویش قرار داده است. زبان و ادبیات فارسی گذشته از آنکه از روزگاران کهن تا امروز در مراکز مختلف علمی در حوزه جغرافیایی فرهنگ فارسی، ترویج شده، همواره در بسیاری از کشورها، زبان فرهیختگی و فرزانگی به شمار می آمد. آشنایی و مهارت در آن مایه افتخار بوده است. بدان جهت که آثار ادب فارسی در بردارنده محتوای پربار فرهنگی و عناصر پرمایه هنری است ضرورت دارد. پژوهشگر حوزه زبان و ادب فارسی با آموختن مبانی بلاغت، دستور زبان، تاریخ ادبیات و گونه های ادبی( حماسه، عرفان، ادبیات غنایی و ...) ، تاریخ سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و شناخت موضوعات پایه و محوری زبان و ادبیات فارسی، توانایی و شرایط مناسب برای آموزش و پژوهش و روز آمد در این رشته تحصیلی حاصل شد.

 

نقش و تواناییهای دانش آموختگان    :

انتظار می رود با اجرای این برنامه دانش آموختگان این رشته تحصیلی به تواناییهای زیر دست یابند:

1- مهارت دانشجویان در درک و تحلیل متون ادبی فارسی

2- مهارت در کشف روابط زبانی، سبکی، فکری و ادبی و انواع ادبی در ادبیات فارسی

3- آشنایی و درک دانشجویان از تصور ساختاری و محتوایی آثار ادبی فارسی

4- تحلیل تأثیر عوامل و تحولات اجتماعی و گفتمانهای گوناگون ادب فارسی

 

گروه آموزشی    :

وظایف :

1- ثبت نام- حذف و اضافه- برگزاری امتحانات و انجام امور مربوط تا پایان فراغت از تحصیل.

2- شرکت در جلسات- تهیه گزارشها و انجام مکاتبات.

3- برنامه‌ریزی برای نیل به اهداف براساس روش مدیریت عملکرد.

4- تنظیم برنامه‌های مختلف امور خدمات آموزشی، تهیه دستورالعمل‌ها و فرم‌ها.

 

طول دوره   :

مدت مجاز به تحصیل در دوره کارشناسی ارشد دو سال ( چهارنیمسال تحصیلی) است.

هر نیمسال تحصیلی 18 هفته، شامل 16 هفته آموزش و 2 هفته ارزشیابی پایان نیمسال است.

 

تعداد واحد درسی   :

تعداد کل واحدهای درسی رشته زبان و ادبیات فارسی در مقطع کارشناسی ارشد مطابق با آئین نامه مصوب دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری، حداقل 28 و حداکثر 32 واحد است.