گروه آموزشی معارف اسلامی
 
 
آقای محسن شفیعی
مدیر گروه

پست الکترونیک : @cmu.ac.ir
تلفن : 31272226-054
فکس : -

 

 

 

 


خانم عفت عباسی
کارشناس گروه
پست الکترونیک : -                                            
تلفن : 31272097 -054
فکس : -

اهداف کلی گروه معارف اسلامی:


ارائه دروس معارف اسلامی پس از رخداد انقلاب فرهنگی، از اقدامات اساسی شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده است که با هدف آشنایی نسل جوان با معارف دینی و اخلاقی، تاریخ و تمدن اسلامی، انقلاب اسلامی، احکام و حقوق خانواده، دربرنامه آموزشی دوره کارشناسی قرار گرفته استتا از سویی جوانان را با مبانی اسلام آشنا وآنان رادر مقابله با افکار واندیشه های التقاطی آماده تر سازد و از سوی دیگر با ایجاد بینش وارتقاء سطح علمی دانشجویان، در حیطه های مختلف معارف اسلامی، و همچنین ایجاد تعهد و انگیزه نسبت به رعایت ارزشهای اسلامی و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی،زمینه لازم را برای تحقق تمدن نوین اسلامی فراهم کند؛ تمدنی که بر اساس نگرش توحیدی پایه ریزی شده است و جامعه را به سوی کمالات معنوی و مادی سوق می دهد.


مقررات آموزشی ویژه دروس معارف اسلامی:


در حال حاضر نظارت بر کیفیت ارایۀ دروس معارف اسلامی و ارزیابی گروه های معارف، برعهدۀ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دردانشگاهها (معاونت امور دفاتر،اساتید و مبلغان) است و بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، گروه معارف اسلامی در هر دانشگاه، زیر نظر معاون آموزشی دانشگاه انجام وظیفه خواهد کرد.


طول دوره هر ترم:


هر نیمسال تحصیلی 18 هفته ،شامل 16 هفته آموزشی و2هفته ارزشیابی پایان نیمسال است.
 دستور العمل اجرایی دروس معارف اسلامی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی:
*تعداد کل واحدهای درسی گروه معارف اسلامی در مقطع کارشناسی 14 واحد می باشد.
   1. دو درس به ارزش 4 واحد از مجموعۀ دروس مبانی نظری اسلام(اندیشه اسلامی 1،اندیشه اسلامی 2)
  2. یک درس به ارزش 2 واحد از مجموعۀ دروس اخلاق اسلامی(آیین زندگی)
  3. یک درس به ارزش 2 واحد از مجموعۀ دروس انقلاب اسلامی(انقلاب اسلامی ایران)
  4. یک درس به ارزش 2 واحد ازمجموعۀ دروس تاریخ تمدن اسلامی(تاریخ فرهنگ وتمدن اسلامی)
  5. یک درس به ارزش 2 واحد از مجموعۀ آشنایی با منابع اسلامی (تفسیر موضوعی قرآن)
  6. یک درس به ارزش 2 واحد باعنوان دانش خانواده(دانش خانواده وجمعیت)
*دانشجویان دورۀ کاردانی لازم است حداقل 4 واحد از دروس معارف اسلامی را به شرح ذیل انتخاب کنند:

1-یک درس به ارزش دو واحد از مجموعۀ دروس مبانی نظری اسلام
2-   یک درس به ارزش دو واحد از مجموعۀ دروس اخلاق اسلامی
*محدودیت اخذ بیش از 2 واحد(یک درس) در هر ترم، شامل دانشجویان ترم آخر نیز می شود،بنابراین بهتر است از تجمیع دروس عمومی معارف اسلامی برای ترم آخر خودداری شود.


*کلاسهای درس با تفکیک میان خواهران و برادران برگزار می شود.