ریاست دانشکده
دکتر سید امین حسینی
ریاست دانشکده مهندسی دریا
مدرک تحصیلی : دکتری
پست الکترونیک : amin.hosseini@cmu.ac.ir
تلفن : 31272133 -054
فکس : 35324265-054
شرح وظایف رئیس دانشکده مهندسی دریا

- ایجاد نظم و انضباط کاری و فراهم نمودن تعامل مناسب بین دانشجویان، اساتید و کارکنان در واحدهای مختلف دانشکده.
- ایجاد هماهنگی در امور آموزشی، پژوهشی، اداری و مالی و دانشجویی و فرهنگی دانشکده.
- ارزیابی و هماهنگ کردن کلیه فعالیت های واحدهای تابعه دانشکده.
- پیشنهاد بودجه سالانه دانشکده به رئیس دانشگاه.
- ارزیابی کار سالانه دانشکده و ارائه گزارش آن به رئیس دانشگاه.
- بررسی صلاحیت مدیران و یا معاونان گروه ها و اظهار نظر درباره آن.