معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده
 
دکتر محمد رضا زارعی
معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده مهندسی دریا
مدرک تحصیلی : دکتری
پست الکترونیک : mrzarei@cmu.ac.ir
تلفن : 31272185 -054
فکس : -
شرح وظایف معاون آموزشی دانشکده:

-اداره کلیه امور آموزشی دانشکده با توجه به الزامات آموزشی.
-مطالعه و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل آموزشی با کمک مسئولان ذیربط.
-تنظیم دستور جلسات شورای آموزشی.
-برنامه ریزی امور آموزشی با همکاری واحدهای ذیربط.
-برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر روند تهیه نیازهای آموزشی و کمک آموزشی واحدهای مختلف.
-بررسی نیاز های سمعی و بصری آموزشی دانشکده.
-پیشنهاد دوره های کارشناسی وتحصیلات تکمیلی در گروههای آموزشی دانشکده با توجه به پتانسیل موجود و با همکاری واحدهای ذیربط.
-تماس با موسسات داخلی و خارجی به منظور همکاری در امور آموزش و مبادله خدمات علمی.
-تهیه برنامه آموزشی جامع دانشکده و ارائه اهداف و تعیین اولویت های آموزشی درقالب برنامه میان مدت و بلند مدت برای طرح در شورای دانشکده و دانشگاه.
-اعلام ظرفیت دانشجوی جدیدالورود و پیگیری درخواستهای معاونت آموزشی دانشگاه در این خصوص با همکاری واحدهای ذیربط.