معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده
دکتر ولی محمد نظر زهی
معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده مهندسی دریا
مدرک تحصیلی : دکتری
پست الکترونیک : v.nazarzehi@cmu.ac.ir
تلفن : 31272133 -054
فکس : -