دکتر جعفر سیاره
مدیر گروه
پست الکترونیک : J.sayareh@cmu.ac.ir
تلفن : 31272255 -054
فکس : -

خانم سهیلا سراوانی
کارشناس گروه
پست الکترونیک : -                                           
تلفن : 31272234 - 054
فکس : -

مقاطع تحصیلی و گرایش ها :
1-کارشناسی مهندسی دریانوردی
2-کارشناسی ارشد بندر و کشتیرانی
3-کارشناسی ارشد حمل و نقل دریایی

 
مشخصات کلی دوره های دریانوردی
مقدمه:
در اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای اصل استقلال فرهنگی و علمی و با عنایت به برنامه دولت جمهوری اسلامی ایران در خصوص استقلال فرهنگی و اقتصادی و خود کفایی در امر آموزش های دریانوردی، توسعه کمی و کیفی نیروهای کارآمد و همچنین جهت تطبیق این برنامه با الزامات کنوانسیون بین المللی استانداردهای آموزشی، صدور گواهینامه و نگهبانی دریانوردان مصوب سال 1375 مجلس شورای اسلامی، طرح های آموزشی دوره های دریانوردی با مشخصات ذیل تدوین شده است.
 
تعریف:
این مجموعه از دوره های آموزش عالی می باشد که برای مقاطع کارشناسی رشته مهندسی دریانوردی و کارشناسی ارشد با دو گرایش حمل و نقل دریایی و بنادر و کشتیرانی طراحی شده است.
الف) دوره کارشناسی مهندسی دریانوردی
هدف:
هدف از ارائه این رشته آماده نمودن دانشجویان رشته ناوبری کشتی از نظر علمی و تخصصی جهت هدایت و راهبری کشتی های بازرگانی با ظرفیت ناخالص 500 یا بیشتر – سفرهای نا محدود مطابق با کنوانسیون بین المللی استانداردهای آموزشی، صدور گواهینامه و نگهبانی دریانوردان (STCW) و اصلاحیه های بعد از آن می باشد.
 
طول دوره و شکل نظام:
متوسط طول دوره کارشناسی مهندسی دریانوردی با احتساب دوره کارورزی 5/4 سال میباشد و هر نیمسال تحصیلی 16 هفته آموزشی و هر واحد درسی نظری 16 ساعت، عملی 32 ساعت و کارورزی 48 ساعت در نظر گرفته شده است.
 
تعداد واحدهای درسی:
جمع کل واحدهای درسی دوره کارشناسی مهندسی دریانوردی (عرشه) 140 واحد به شرح زیر میباشد:
  1. دروس عمومی  20 واحد
  2. دروس پایه 20 واحد
  3. دروس اصلی  50 واحد
  4. دروس تخصصی اجباری 30 واحد
  5. دروس تخصصی اختیاری 20 واحد
 جمع 140
 

 

 
مواد و ضرایب امتحان
دارندگان دیپلم متوسطه ریاضی فیزیک می توانند در این رشته شرکت نمایند.
مواد و ضرایب امتحان به شرح زیر می باشد:
  1.  ریاضیات ضریب 4
  2.  فیزیک ضریب 2
  3.  شیمی ضریب 2
  4.  انگلیسی ضریب 2
  5.  مابقی دروس ضریب1

 

 ب) دوره کارشناسی ارشد رشته دریانوردی
هدف:
دوره کارشناسی ارشد دریانوردی به منظور آماده ساختن دانشجویان برای مشاغل حرفه ای مدیریت در سازمان ها و ارگان های دریایی اعم از دولتی و غیر دولتی و نیز ادامه تحصیل در دوره دکتری در شاخه های مختلف علوم دریایی تدوین گردیده است.
 
طرح دوره و شکل نظام:
ضوابط آموزشی دوره کارشناسی ارشد طبق آیین نامه های مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد.
 
شرایط ورود به دوره کارشناسی ارشد دریانوردی:
- داشتن حداقل گواهینامه کارشناسی در یکی از رشته های دریایی (مهندسی دریا- دریانوردی، مهندسی دریا- مهندسی کشتی، مدیریت و بازرگانی دریایی و کمیسر دریایی) از مؤسسات آموزشی کشور یا کشورهای دیگر مورد تأیید وزارت علوم تحقیقات و فناوری
- گذراندن دروس پیش نیاز (حداکثر یک ترم) به تشخیص گروه آموزشی مربوطه
- عدم اشتغال به تحصیل در مؤسسات آموزش عالی دیگر
- موفقیت در آزمون ورودی
 
تعداد واحدهای درسی:
جمع کل واحدهای درسی دوره کارشناسی مهندسی دریانوردی (عرشه) 140 واحد به شرح زیر میباشد:
 

ردیف

شرح

تعداد واحد

1

دروس عمومی

20

2

دروس پایه

20

3

دروس اصلی

50

4

دروس تخصصی اجباری

30

6

دروس تخصصی اختیاری

20

جمع

140

 

مواد و ضرایب امتحان

دارندگان دیپلم متوسطه ریاضی فیزیک می توانند در این رشته شرکت نمایند.
مواد و ضرایب امتحان به شرح زیر می باشد:

 

دیف

مواد درسی

ضریب

1

ریاضیات

4

2

فیزیک

2

3

شیمی

2

4

انگلیسی

2

5

مابقی دروس

1

 

ب) دوره کارشناسی ارشد رشته دریانوردی

هدف:

دوره کارشناسی ارشد دریانوردی به منظور آماده ساختن دانشجویان برای مشاغل حرفه ای مدیریت در سازمان ها و ارگان های دریایی اعم از دولتی و غیر دولتی و نیز ادامه تحصیل در دوره دکتری در شاخه های مختلف علوم دریایی تدوین گردیده است.

 طرح دوره و شکل نظام:

ضوابط آموزشی دوره کارشناسی ارشد طبق آیین نامه های مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد.

 

شرایط ورود به دوره کارشناسی ارشد دریانوردی:

- داشتن حداقل گواهینامه کارشناسی در یکی از رشته های دریایی (مهندسی دریا- دریانوردی، مهندسی دریا- مهندسی کشتی، مدیریت و بازرگانی دریایی و کمیسر دریایی) از مؤسسات آموزشی کشور یا کشورهای دیگر مورد تأیید وزارت علوم تحقیقات و فناوری

- گذراندن دروس پیش نیاز (حداکثر یک ترم) به تشخیص گروه آموزشی مربوطه

- عدم اشتغال به تحصیل در مؤسسات آموزش عالی دیگر

- موفقیت در آزمون ورودی

 

برنامه و طول دوره:

برنامه دوره کارشناسی ارشد رشته دریانوردی 32 واحد به شرح ذیل می باشد:

تعداد واحدهای درسی:

ردیف

شرح

تعداد واحد

1

دروس اصلی

16

2

دروس تخصصی هر گرایش

10

3

پایان نامه

6

جمع

32

 

برنامه رشته دریانوردی با دو گرایش برای دوره کارشناسی ارشد

الف- دروس اصلی

کد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پیشنیاز یا زمان ارائه دروس

جمع

نظری

عملی

1

مدیریت استراتژیک و منابع انسانی

3

51

51

-

-

2

تحقیق در عملیات پیشرفته

2

34

34

-

-

3

مدیریت پشتیبانی و زنجیره ی تامین کالا

3

51

51

-

-

4

تجارت الکترونیک و تکنولوژی اطلاعات

2

34

34

-

-

5

حقوق و بیمه دریایی

3

51

51

-

-

6

قوانین تجاری دریانوردی

3

51

51

-

-

جمع

16 واحد

 

 

 

 

 

دوره کارشناسی ارشد دریانوردی- گرایش بندر و کشتیرانی

ب- دروس تخصصی:

 

کد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پیشنیاز یا زمان ارائه دروس

جمع

نظری

عملی

7

مدیریت و خط مشی بنادر

3

51

51

-

-

8

اقتصاد کشتیرانی

3

51

51

-

-

9

مدیریت سیستم های تخلیه و بارگیری کالا

2

34

34

-

-

10

سمینار در مسائل بندر و کشتیرانی

2

34

34

-

-

جمع

10 واحد

 

 

 

 

 

دوره کارشناسی ارشد دریانوردی- گرایش حمل و نقل دریایی

ب- دروس تخصصی:

د درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پیشنیاز یا زمان ارائه دروس

جمع

نظری

عملی

7

سیستمهای حمل و نقل دریایی

3

51

51

-

-

8

سیاستهای بین المللی دریایی

2

34

34

-

-

9

اقتصاد دریایی

3

51

51

-

-

10

سمینار در مسائل حمل و نقل دریایی

2

34

34

-

-

جمع

10 واحد

 

 

 

 

 

دوره کارشناسی ارشد دریانوردی- گرایش بندر و کشتیرانی- گرایش حمل و نقل دریایی

ج- پایان نامه

د درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پیشنیاز یا زمان ارائه دروس

جمع

نظری

عملی

20

پایان نامه

6

 

 

 

کلیه دروس دوره

جمع

6 واحد

 

 

 

 

 

مواد و ضرایب امتحان:

الف) ضرایب امتحان گرایش حمل و نقل دریایی

ردیف

مواد درسی

ضریب

1

زبان عمومی و تخصصی

0

2

حقوق و بیمه دریایی

2

3

اصول حمل و نقل و تخلیه و بارگیری دریایی

3

4

اصول ناوبری

3

5

مبانی اقتصاد و مدیریت

3

6

ریاضی و آمار

2

 

ب) ضرایب امتحان گرایش بنادر و کشتیرانی

 

یف

مواد درسی

ضریب

1

زبان عمومی و تخصصی

2

2

حقوق و بیمه دریایی

2

3

اصول حمل و نقل و تخلیه و بارگیری دریایی

3

4

اصول ناوبری

3

5

مبانی اقتصاد و مدیریت

0

6

ریاضی و آمار

2

 

 

ترم بندی:

 

ترم بندی بندی کارشناسی ارشد بندر و کشتی

ترم بندی مقطع کارشناسی دریانوردی

ترم بندی کارشناسی ارشد حمل و نقل دریایی