آزمایشگاه سیالات

آزمایشگاه سیالات
اساتید مربوطه: دکتر محمد رضا نگهداری
کارشناس مربوطه:  مهندس علی نیکمنش
نوع آزمایشگاه: آموزشی


الف)   معرفی کلی آزمایشگاه
درس مکانیک سیالات از جمله دروس مهم در رشته مهندسی مکانیک و دریا می باشد که دانشجو را با خواص سیال (فشار، لزجت، اصول و قوانین بقا، قانون برنولی، معادلات ناویر استوکس، تراکم پذیری و…)، نیروها و حرکت سیال در حالات گوناگون آشنا می کند. این امر سبب تسهیل حل مسائل مختلف مهندسی در زمینه استاتیک و نیز حرکت سیالات می گردد. باتوجه به اهمیت فوق العاده ای که آب و سایر سیال ها در زندگی امروزه دارند، مکانیک سیالات در تمام حوزه های صنعتی و غیرصنعتی مثل احداث شبکه آب و فاضلاب، شبکه های لوله کشی نفت و گاز، ایجاد کانالهای آبرسانی، احداث سد ها، حرکت کشتی ها، هواپیماها و خودروها و ... کاربرد دارد که همگی با استفاده از قوانین مکانیک سیالات انجام می شود و رفتار هر یک از این پدیده ها توسط اصول و قوانین موجود پیش بینی و کنترل می شود.

 

ب) آزمایشهای ارائه شده همراه با تجهیزات مربوطه


1- پمپ های سری و موازی
توسط این آزمایش یک بار پمپ ها را سری و بار دیگر بصورت موازی می بندیم، سپس منحنی هد و دبی را بررسی می کنیم.

 

 


 
2- دستگاه جریان آرام و مغشوش و عدد رینولدز


بررسی نوع جریان با استفاده از تعیین مقدار عدد رینولدز توسط این دستگاه انجام می گیرد.
 

3-دستگاه تست کاویتاسیون

 


 

4- دستگاه اصطکاک در لوله ها

 


 توسط این آزمایش مقدار نیروی اصطکاک و زبری در داخل لوله انتقال سیال اندازه گیری می شود.
 

5-دستگاه تست مرکز فشار

 

 


 
6- کالیبراسیون گیج فشار

 

 


این دستگاه دارای یک سیستم هیدرولیک است. در طی این آزمایش وزنه های مختلف را روی دستگاه گذاشته (mg) و بدینوسیله فشار دستگاه را کالیبره می کنیم.
 

 

 

اطلاعات تماس
  •  آدرس : چابهار،دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی
  •  تلفن  : 3~35320020-054-98+
  •  تلفن  : 31272000-054-98+
  •  فکس  : 35321025-054-98+
  •  کد پستی  : 9971778631
  •  info@cmu.ac.ir
  •  www.cmu.ac.ir


راهنمای تلفن دانشگاه