آزمایشگاه مکانیک خاک

آزمایشگاه مکانیک خاک
استاد مربوطه: دکتر ......
کارشناس مربوطه: آقای علی سارانی
نوع آزمایشگاه: آموزشی

 

 

الف)   معرفی کلی آزمایشگاه مکانیک خاک
این آزمایشگاه در سال 1388 تاسیس گردیده است و خدمات آموزشی آن مربوط به دانشجویان دانشکده مهندسی دریا در رشته مهندسی عمران می باشد. در این آزمایشگاه با بهره گیری از اساتید مجرب و به کمک تکنسین مربوطه آزمایش‌های مختلف بر روی خاک شامل آزمایش هایی از قبیل آزمایش دانه بندی سنگدانه ها، تعیین حدود اتربرگ، تعیین وزن مخصوص خاک، تعیین درصد رطوبت خاک، آزمایش هم ارز ماسه ای، آزمایش تراکم، آزمایش نفوذپذیری خاک و آزمایش های مربوط به تعیین مقاومت بستر انجام می گردد.  در این آزمایشگاه دانشجویان شناخت بهتری از اندرکنش رفتار انواع خاک بستر و سازه کسب می کنند.
 

ب) تجهیزات موجود
مهمترین تجهیزات موجود مورد استفاده در آزمایشگاه مکانیک خاک به شرح ذیل می باشد:
1-    مجموعه الک آزمایشگاهی
2-    شیکر الک آزمایشگاهی
3-    آون
4-    ترازو دیجیتال آزمایشگاهی
5-    چکش و قالب تراکم خاک
6-    دستگاه کاساگراند
7-    وسایل ارزش ماسه ای
8-    دستگاه CBR
9-    دستگاه هیدرومتری
10-    دستگاه سه محوری
11-    دستگاه برش مستقیم خاک
12-    دستگاه تک محوری
و بسیاری لوازم از قبیل بالن، ظروف مدرج و ابزار کار  جانبی
 

 


تجهیزات کلی آزمایشگاه مکانیک خاک
**********************************
 
آون
**********************************
 

 

 

 

 
 

 

**********************************

 

 

مجموعه الک ها