کارگاه موتور دیزل

کارگاه موتورهای دیزل
اساتید مربوطه: سر مهندس
کارشناس مربوطه: مهندس علی نیک منش
نوع کارگاه: آموزشی


الف)   معرفی کلی کارگاه موتورهای دیزل
به منظور ارائه خدمات آموزشی به دانشجویان دانشکده مهندسی دریا در رشته مهندسی کشتی (موتور) و رشته های مشابه دریایی، این کارگاه در سال 1388 تاسیس گردید. موتور دیزل، عامل اصلی محرک و مولد توان در بیشتر کشتی تجاری و نفتکش می باشد. لذا در این کارگاه آموزشی، دانشجویان، با ساختار یک موتور دیزل آشنا می شوند و اجزاء مختلف سیستمهای موجود در موتورهای دیزل دریایی را مورد بررسی قرار می دهند.


ب) تجهیزات موجود
مهمترین تجهیزات موجود مورد استفاده در کارگاه موتورهای دیزل به شرح ذیل میباشد:
1-    نمونه هایی از موتورهای دیزل
2-    شبیه ساز آنالیز گازهای خروجی از موتور دیزل