- کسب رتبه برتر در حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی در بین دانشگاههای سراسر کشور

- کسب عنوان دانشگاه برتر در برگزاری آزمون های سراسری سال 1391

- برای اولین بار در کشور دانشجویان کارشناسی ارشد دریانوردی از این دانشگاه فارغ التحصیل گردیدند.

- اولین دانشجوی زن فارغ التحصیل در رشته دریانوردی مقطع کارشناسی ارشد در کشور از این دانشگاه می باشد.

- اولین مرکز آموزش تخصص های دریایی در این دانشگاه افتتاح گردید.

- کسب عنوان مرکز مشاوره فعال کشوری در ارزیابی عملکرد سال 1401 مراکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاههای سراسر کشور

- کسب رتبه اول کشوری موسیقی نواحی در جشنواره رویش آبان ماه 1401

- کسب رتبه برگزیده کشوری توسط کانون ادبی اهل قلم دانشگاه در جشنواره رویش آبان ماه 1401

- کسب رتبه برگزیده کشوری توسط کانون هنرهای نمایشی دانشگاه در جشنواره رویش آبان ماه 1401

- کسب عنوان دومین دانشگاه در تعداد فعالیت های فرهنگی به تعداد دانشجو در سال 1402

- کسب عنوان پنجمین دانشگاه از نظر ثبت فعالیت های فرهنگی در سال 1402

- کسب عنوان ششمین دانشگاه از نظر هزینه کرد بودجه فرهنگی به تعداد دانشجو در سال 1402