روسای دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار تا کنون
منصور کیانی مقدم
رئیس دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

سال تصدی مسئولیت : 1399 تاکنون

محمود نصیری
عضو هیات علمی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

سال تصدی مسئولیت : 1395 تا 1399

امین بهزادمهر
عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

سال تصدی مسئولیت : 1390 تا 1395

محمود اوکاتی صادق
عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

سال تصدی مسئولیت : 1388 تا 1390

محمد حسین کریم
عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

سال تصدی مسئولیت : 1384 تا 1388