روسای پیشین دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
محمود نصیری
رئیس دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

سال تصدی مسئولیت : 1395 تاکنون

امین بهزادمهر
عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

سال تصدی مسئولیت : 1390 تا 1395

محمود اوکاتی صادق
عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

سال تصدی مسئولیت : 1388 تا 1390

محمد حسین کریم
عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

سال تصدی مسئولیت : 1384 تا 1388