تفاهم نامه های همکاری

تفاهم نامه های جاری

 

ردیف

نام مؤسسه / سازمان طرف تفاهم نامه

تاریخ عقد تفاهم نامه

مدت اعتبار تفاهم نامه

1 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 1386/8/16 نامحدود
2 دانشگاه فنی و حرفه ای استان س و ب 1386/8/16 نامحدود
3  دانشگاه سیستان و بلوچستان 1390/7/20 نامحدود
4 پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (IRANDOC) ثبت و پردازش و اشاعه اطلاعات 1391/2/13 نامحدود
5

سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی ندسا

1398/4/9

6 سال

6 شرکت ملی نفتکش ایران 1399/7/21

2 سال

7 شرکت شهرکهای صنعتی استان

1399/9/17

3 سال

8 صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

1397/3/12

5 سال

9  پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی

1397/9/19

4 سال

10 انجمن هیدروگرافی و آبنگاری ایران

1395/9/30

5 سال

11 مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور 1399/12/12 3 سال
12 پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان 1400/3/5 3 سال

 

 

تفاهم نامه های پایان یافته

 

 

 

ردیف

نام مؤسسه / سازمان طرف تفاهم نامه

تاریخ عقد تفاهم نامه

مدت اعتبار تفاهم نامه

1

 اداره کل شیلات استان سیستان و بلوچستان

1392/10/25

5 سال

2

 دانشگاه علوم دریایی امام خمینی

1392/7/5

5 سال

3

 صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

1392/5/14

14 ماه

4

 دانشگاه صنعتی مالک اشتر

1392/3/1

5 سال

5

 پژوهشگاه علمی و صنعتی ایران و پژوهشکده نانو دانشگاه سیستان و بلوچستان

1392/02/1

6 ماه

6

 سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی ایران

1391/8/25

5 سال

7

 پژوهشکده علوم صنایع غذایی

1391/6/31

5 سال

8

 اداره کل استاندارد استان سیستان و بلوچستان

1391/3/23

5 سال

9

 همکاری در اولین همایش مکران و اقتدار دریایی جمهوری اسلامی (وزارت علوم و دفتر پژوهشهای کاربردی نیروی دریایی)

1391/3/22

1 سال

10

 دانشگاه زابل

1390/9/7

5 سال

11

 قرارداد همکاری آموزشی( دانشگاه سیستان و بلوچستان)

1390/8/21

5 سال

12

 اداره کل حفاظت محیط زیست استان سیستان و بلوچستان

1390/7/21

5 سال

14

 دانشگاه صنعت نفت – محمود آباد (توافقنامه آموزشی)

1389/4/1

1389/6/1

15

 سازمان زمین شناسی دریایی و اکتشافات معدنی کشور

1389/3/9

2 سال

16

 مرکز تحقیقات شیلات استان

1389/2/24

2 سال

17

 پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی

1389/1/31

5 سال

18

 دانشگاه خلیج فارس

1388/12/20

5 سال

19

 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

1388/11/15

5 سال

20

 دانشگاه Baharia پاکستان

1386/11/27

5 سال