روابط عمومی
آقای مهندس مهدی سامی
رئیس اداره روابط عمومی
مدرک تحصیلی : -
پست الکترونیک : info@cmu.ac.ir
تلفن : 31272078-054
فکس : -
شرح‌ وظایف روابط عمومی