امیررجائی
رئیس دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

سال تصدی مسئولیت : 1402 تا کنون
مدرک و رشته تحصیلی : دکتری علوم کامپیوتری

منصور کیانی مقدم
رئیس دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

سال تصدی مسئولیت : 1399 تا 1402
مدرک و رشته تحصیلی : دکتری تکنولوژی حمل ونقل دریایی

محمود نصیری
عضو هیات علمی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

سال تصدی مسئولیت : 1395 تا 1399
مدرک و رشته تحصیلی : دکتری شیمی

امین بهزادمهر
عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

سال تصدی مسئولیت : 1390 تا 1395
مدرک و رشته تحصیلی: دکتری مکانیک

 

محمود اوکاتی صادق
عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

سال تصدی مسئولیت : 1387 تا 1390
مدرک و رشته تحصیلی : دکتری برق

 
 
 
 
محمد حسین کریم
عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

سال تصدی مسئولیت : 1384 تا 1387
مدرک و رشته تحصیلی : دکتری اقتصاد

 

 

مشخصات مسئولین دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار از بدو تأسیس تا کنون