ریاست دانشگاه دریانوردی و علوم دریای چابهار
دکتر منصور کیانی مقدم
ریاست دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
مدرک تحصیلی : دکتری
مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیک : m.kiani@cmu.ac.ir