ریاست دانشگاه دریانوردی و علوم دریای چابهار
دکتر محمود نصیری
ریاست دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
مدرک تحصیلی : دکتری
مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیک : nasiri@cmu.ac.ir