آقای مرتضی ضمامی
مدیر اداره امور حقوقی و قراردادها
مدرک تحصیلی : کارشناسی
پست الکترونیک :zamami60@gmail.com
تلفن : 31272015-054
فکس : -

-مطالعه و بررسی قوانین و مقررات و ارائه پیشنهادات لازم به منظور برقرار نمودن رویه واحد حقوقی
-انجام مشاوره و ارائه راهنمایی به واحدهای مختلف دانشگاه به منظور جلوگیری از اشتباهاتی که منجر به اختلافات حقوقی خواهند شد
-همکاری و اقدام در زمینه تهیه و آرشیو حقوقی و نگهداری و طبقه بندی مصوبات
-پیگیری مسائل حقوقی و پرونده های ارجاعی در دادگاه ها، دیوان عدالت اداری تا حصول نتیجه
-حضور در جلسات دادگاه در مورد پرونده های مرتبط با دانشگاه و استماع اظهارات، رد یا قبول آن
-تنظیم شکوائیه برعلیه اشخاص حقیقی و حقوقی معترض حقوق دانشگاه در زمینه های مختلف
 -انجام مکاتبات لازم با مراجع قضایی، نیروی انتظامی و ...
-تدوین اساسنامه ها و آیین نامه های موردنیاز
-حضور در جلسات کمیسیون مناقصه، مزایده و سایر جلساتی که مباحث آن واجد آثار حقوقی است
-نظارت کلی بر اجرای صحیح مفاد قراردادهای منعقده با همکاری سایر واحدهای ذی ربط در دانشگاه