آقای مرتضی ضمامی
سرپرست حراست دانشگاه
مدرک تحصیلی :
پست الکترونیک : -
تلفن : 35324261-054
فکس :

-استقرار سیستم مناسب حفاظت فیزیکی، پرسنلی، اسناد و مدارک و فناوری اطلاعات دانشگاه.
-ارائه نظرات مشورتی به مسئولین با توجه به اطلاعات مکتسبه.
-همکاری و اظهار نظر در طرحهای حفاظت وتاسیسات دانشگاه و نظارت بر حسن اجرای طرحهای مزبور طبق دستورات مقامات ذیصلاح.
-صدور کارت شناسایی، مجوز تردد و رعایت تدابیر لازم به منظور پیشگیری از هر گونه سوء استفاده و جعل.
-انجام اقدامات لازم در صورت بروز حوادث و سوانح و اطلاع فوری مراتب به مقامات مسئول.
-تهیه و تنظیم فرمهای حراستی.
-دریافت، ثبت و اقدام در مورد اسناد طبقه بندی شده و توزیع و نگهداری آنها به صورت متمرکز.
-دریافت، ثبت و نگهداری مکاتبات و اسناد محرمانه دانشگاه.
-مراقبت و نظارت بر کلیه امورمربوطه به حراست و انجام اقدامات لازم به منظور ارائه آزمون های لازم به کارکنان موسسه متبوع برای مقابله با حوادث غیر مترقبه و همچنین حسن اجرای خط مشی و هدف های تعیین شده
-رفع نقائص و بهبود روشهای حراستی.
-تنظیم برنامه های مختلف بازرسی.
-انجام سایر امور محوله از سوی ریاست دانشگاه.