خانم دکتر سمانه مظفری
رئیس دبیرخانه هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی
مدرک تحصیلی : دکتری
پست الکترونیک : s.mozaffari@cmu.ac.ir
تلفن : 31272026-054
فکس : -

مهدیه رحمتی
کارشناس دبیرخانه هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی
مدرک تحصیلی : کارشناسی
پست الکترونیک :
تلفن : 31272083-054
فکس : -

فرایندهای تبدیل وضعیت 


دبیرخانه هیات اجرایی جذب دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

 

اهداف:


به منظور انتخاب اعضای هیات علمی اصلح از بین متقاضیان جذب و همچنین تبدیل وضعیت استخدامی و ایجاد وحدت رویه در امور استخدام اعضای هیات علمی ،هیات اجرایی جذب در هر موسسه تشکیل خواهد شد.

 

وظایف (بر اساس ماده پنج آئین نامه هیأت عالی جذب):


1)    شناسایی و تعیین نیازهای جذب اعضای هیأت علمی در گروههای آموزشی و پژوهشی
2)    انجام فراخوان عمومی برای جذب اعضای هیأت علمی مؤسسه
3)    تبصره: بورسیه‌های فعلی مستثنی می‌باشند.
4)    تصمیم‌گیری در خصوص نحوه و چگونگی استخدام اعضای هیأت علمی اعم از قراردادی، پیمانی، رسمی آزمایشی، رسمی قطعی، هیأت علمی طرح سربازی، مأموریت و انتقال اعضای هیأت علمی در چارچوب آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوطه
5)    اعلام نظر درخصوص جذب اعضای هیأت علمی متقاضی استخدام در مؤسسه و متقاضیان راتبه تحصیلی از لحاظ توانایی‌های علمی و صلاحیت عمومی
6)    نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به استخدام اعضای هیأت علمی
7)    ارائه گزارشات مستمر سالیانه حسب مورد به هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی وزارتین


ترکیب اعضا (بر اساس ماده شش آئین نامه هیأت عالی جذب):


1)     رئیس دانشگاه (رئیس هیأت)
2)    رئیس دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه
3)     پنج تا هفت عضو هیأت علمی از همان مؤسسه به انتخاب هیأت عالی جذب
تبصره 1- رئیس مؤسسه یا هیأت مرکزی جذب می توانند افراد بند 3 را به هیأت عالی پیشنهاد نمایند.
(زمان عضویت اعضاء هیأت علمی عضو هیأت اجرایی برای دوره اول 2 سال و برای دوره های بعد 4 سال باشد بعلاوه زمان اجرای این مصوبه از شهریور سال آینده محاسبه می شود).
تبصره 2- دبیر هیأت که از میان اعضای هیأت علمی موضوع بند 3 به انتخاب و حکم رئیس مؤسسه منصوب می‌شود.
تبصره 3- صدور احکام بند 3 بعد از ابلاغ حداکثر تا یک ماه توسط دبیر هیأت مرکزی جذب صادر می‌گردد.
تبصره 4- رئیس دانشکده و مدیر گروه آموزشی مربوطه، حسب نیاز جهت ارائه نظرات تخصصی در مورد پرونده متقاضیان (هیأت علمی، راتبه تحصیلی و طرح سربازی ) ، به جلسات هیأت اجرایی جذب دعوت می‌شوند.

 

وظایف دبیرخانه:


 کلیه امور اجرایی جذب از قبیل اعلام فراخوان عمومی جذب، تشکیل پرونده، پاسخگویی به متقاضیان و ...توسط دبیرخانه هیات اجرایی جذب انجام خواهد شد.
مقررات رسمیت جلسات و اعتبار مصوبات هیات اجرایی جذب دانشگاه:
1- نصاب حداقل افراد شرکت کننده در جلسات برای رسمیت یافتن جلسه، نصف به علاوه یک اعضای حقیقی و حقوقی است و بدون حدنصاب، جلسات و مصوبات آن رسمیت ندارد لازم به ذکر است رئیس هیات اجرائی در ترکیب اعضاء شرکت کننده شرط رسمیت آن است.
2- افرادی که در جلسه نیستند، نباید نام آنان در حاضرین درج شود و نمی توانند حق رأی خود را به دیگران یا نماینده واگذار نمایند و یا صورتجلسه به آنان  به صورت دستگردان داده شود؛ نباید مصوبات را امضا نمایند.
3- عـدد افـراد مـخالـف و مـوافـق بـرای هـریـک از تـصـمیمات در بـرابـر هـرمـصـوبـه ذکـر شود. (بـدون ذکـرنام افراد مثلاً 2رأی مخالف و 7 رأی موافق).
4-امضا کنندگان نباید پای امضا خود ملاحظه یا توضیحی را حاکی از موافقت یا مخالفت یا هرچیز دیگر ذکر نمایند. امضاء مصوبات به معنی رأی موافق آن ها نیست؛ بلکه به معنی شهادت به مصوب شدن موارد با اکثریت آراء است.
5- آراء اعضا از وزن واحد برخوردار است و رأی وتوئی در بین آراء پیش بینی نشده است و صرفاً در موارد تساوی آراء موافق و مخالف، کفّه ای که رأی رییس هیأت اجرایی یا دبیر هیأت مرکزی در آن باشد ترجیح داده می شود.
6- به منظور اتقان بیشتر مصوبات، لازم است صورتجلسه ابتدا به صورت دستنویس در جلسه تهیه و فی المجلس به امضا افراد حاضر برسد و سپس متن آن تایپ و در جلسه بعد نسخه های تایپی را اعضا محترم، منطبق با اصل، امضا نمایند.
7- رأی گیری با ذکر مقدس صلوات و یا استناد به سکوت حاضرین، حجیت قانونی ندارد؛  پس از طرح هریک از پرونده ها و استماع نظرات موافق و مخالف،دبیرجلسه از موافقین، درخواست می کنند با بلند کردن دست اعلام رأی نمایند و دقیقا بر اساس آن، رأی موافق و مخالف ثبت می شـود؛ و بـاتـوجه بـه تـشخـیصی بـودن هیأت، پرسـش از ادلّـه مـوافـق و مـخالـف، مـنطقی نـیست. در مـوارد خـاص و حـساس، رأی گـیری مـخفی و بـر اسـاس نـوشـته (همچون مجلس شورای اسلامی) پیشنهاد می گردد.