دکتر مهدی رضاپور
مسئول دبیرخانه هیات ممیزه
مدرک تحصیلی : دکتری
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیک :rezapour@cmu.ac.ir
تلفن : 31272010 - 054
فکس : 35320025 - 054
 
 
 

 

رسیدگی وبررسی پرونده های ارتقاء مرتبه و تبدیل وضعیت وارسال آن به هیات ممیزه مرکزی
نظارت برحسن اجرای آئین نامه های مربوط به هیات ممیزه دانشگاه
برنامه ریزی درخصوص برگزاری جلسات کمیته های منتخب و کمیته های تخصصی دانشگاه
پیگیری صدور حکم ارتقاء مرتبه علمی اعضای هیات علمی
اطلاع رسانی قوانین و مقررات آین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به هیات ممیزه به ذی نفعان
ارتباط موثر باهیات ممیزه استان و هیات ممیزه مرکزی
انجام سایر امور محوله از سوی مافوق