مهندس بهمن میربلوک
مدیر حوزه ریاست
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
پست الکترونیک : bahman_mbk@yahoo.com
تلفن : 22-35321021-054
فکس : 35321025- 054
 

شرح وظایف
- تنظیم برنامه های کاری و ملاقات رئیس دانشگاه
- ارائه مستمر و منظم گزارش امور جاری و انتقال اطلاعات به ریاست دانشگاه به منظور برنامه ریزی مطلوب و استفاده بهینه از زمان.
- ابلاغ دستورات رئیس دانشگاه به سایر واحدها و راهبری و نظارت بر حسن انجام آن.
- پیگیری مستمر در انجام امور محوله از طرف ریاست دانشگاه
- برقراری ارتباط و تعامل مؤثر و هماهنگی با سایر واحدها.
- دریافت و تفکیک نامه هایی که لازم است به رؤیت رئیس دانشگاه برسد.
- تهیه و تنظیم پیش نویس و ارسال نامه های متضمن نظرات و دستورات ریاست دانشگاه.
- پیگیری در حصول اطمینان از پاسخگویی به موقع مکاتبات مربوط به حوزه ریاست و نامه های ارجاعی از طرف ریاست دانشگاه.
- برنامه ریزی تشکیل جلسات مربوط به ریاست دانشگاه  و نظارت بر حسن انجام امور مربوط به تشکیل جلسات
- دعوت از افراد جهت شرکت در جلسات و کمیسیون های مرتبط.
- ابلاغ مصوبات جلسات مربوط به ریاست  دانشگاه وهمچنین بخشنامه ها وآیین نامه های ابلاغی به واحدهای ذیربط ونظارت برحسن اجرای آن.
- پاسخگویی و رسیدگی به مشکلات ارباب رجوع و شهروندان.
- تعیین وقت ملاقات کارکنان و سایر ارباب رجوع.
- همکاری در برگزاری همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها باسایر واحدها
- برنامه ریزی  و انجام امور مربوط به تشکیل جلسات هیات امنا و کمیسیون دائمی دانشگاه و ابلاغ مصوبات آن ها به واحدهای ذیربط.
- نظارت بر فعالیت ، عملکرد و حسن انجام امور واحدهای مستقیم زیرمجموعه ریاست دانشگاه.
- نظارت و کنترل بر عملکرد کارکنان دفتر ریاست دانشگاه.
- انجام سایر امور محوله از طرف رئیس دانشگاه.