نشریات علمی دانشگاه
کشتیرانی و فناوری دریا
English for Academic Purposes
توسعه مدیریت بازرگانی دریایی