مدیر امور آموزشی
دکتر آرش شکوری
مدیر امور آموزشی دانشگاه
مدرک تحصیلی : دکتری
مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیک : shakouri@cmu.ac.ir
تلفن : 31272156 - 054
فکس : 31272156 - 054

خانم نصرت زابلی
معاون مدیر امور آموزشی دانشگاه
پست الکترونیک :                                     
تلفن : 31272077 - 054
فکس : 31272156 - 054

شرح وظایف مدیر امور آموزشی

 

- برنامه ریزی و بهره برداری مطلوب از امکانات و تسهیلات و تجهیزات و نیروی انسانی آموزشی در جهت ارتقاء سطح علمی دانشگاه .

- هماهنگ ساختن فعالیتهای آموزشی دانشگاه در رشته ها وگرایشهای مختلف با همکاری روسای دانشکده‌ها.

- نظارت بر نحوه ارائه دروس و اظهار نظر در خصوص پیشنهادات دانشکده ها نسبت به متون دروس و محتوای دروس بر اساس برنامه ها و سرفصلهای مصوب .

- انجام امور مربوط به بازنگری دروس. - استعلام از سازمان سنجش آموزش کشور در مورد ظرفیت پذیرش دانشجو در آزمون سراسری در مقاطع مختلف تحصیلی.

- ارسال فرم های اعلام ظرفیت به دانشکده ها و بررسی ظرفیتهای اعلام شده از سوی دانشکده ها و تطابق با آئین نامه های موجود.

- پیگیری امور مربوط به ظرفیت نهایی پذیرش دانشجو در هر سال تحصیلی .

- همکاری در تدوین آئین نامه های اجرائی مربوط به حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه.

- تهیه، تدوین و ارسال گزارشات مربوط به حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه به مراجع ذی ربط.

- دبیری شورای آموزشی دانشگاه و تنظیم و تدوین مصوبات این شورا . -تهیه، تنظیم و نگهداری برنامه های مصوب آموزشی دانشجویان و تدوین مقررات مربوط به صورت کاتولوگهای معرفی دوره­ 

  ها. -تهیه و ابلاغ تقویم دانشگاه و نظارت بر تنظیم برنامه های هفتگی و امتحانی دروس. -نظارت بر حسن اجرای آئین نامه ها ، بخشنامه ها و مصوبات آموزشی در واحدهای ذی‌ربط و نظارت بر

  اداره خدمات آموزشی در واحدهای تابعه .

- رسیدگی به مشکلات دانشجویان و برآورد نارسائی های آئین نامه ها و مصوبات و پیشنهاد راه حل به معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه .

- همکاری با مسئولین دانشگاه و وزارتخانه درامر برگزاری امتحانات ورودی دانشگاهها و ...

- نظارت بر اجرای آئین نامه ها درخصوص انتقال و میهمانی دانشجویان .

- استفاده از آمار و اطلاعا ت جهت برنامه ریزی ، نظارت و ارزیابی دانشجویان جدید الورود و دانش -آموخته.

- نظر خواهی از دانشکده ها در خصوص تغییرات برنامه های آموزشی . - انجام امور ثبت نام و امتحانات دانشجویان براساس سیاست‌های متخذه .

- دریافت لیست پذیرفته شدگان از سازمان سنجش آموزش کشور. -اعمال دستورالعمل های صادره در خصوص ثبت نام پذیرفته شدگان در هر ترم . -همکاری با دانشکده ها در تهیه برنامه های هفتگی

  و ارسال آن به واحد رایانه و تهیه کد دروس. - انجام امور مربوط به امور پذیرفته شدگان .

- پاسخگویی به سئوالات دانشجویان در زمینه امور آموزشی . - انجام امور مربوط به صدور گواهی ، معرفی نامه وسایر مکاتبات .

- ابلاغ برنامه های امتحانی برطبق تصمیمات متخذه به گروه های آموزشی ونظارت بر امر امتحانات پایان ترم.

- انجام امور مربوط به تطبیق واحدها و راهنمایی دانشجویان در زمینه انتخاب دروس .

- کنترل وضعیت آموزشی کلیه دانش آموختگان درجهت رعایت تقسیم بندی دروس تعیین شده ، کنترل نمرات مکتسبه و اعمال آیین نامه های مربوط .

- صدور گواهی های موقت دانش آموختگان .

- تهیه آمار دانش آموختگان در پایان هر ترم و ارائه آن به مسئولین ذی‌ربط .

- ارسال تأییدیه فارغ التحصیلی به دانشگاهها و مراکز دولتی .

- حفظ و نگهداری سوابق تحصیلی دانش آموختگان . -انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق .


شرح وظایف معاون مدیر امور آموزشی

 

- هماهنگ ساختن فعالیتهای آموزشی دانشگاه در رشته ها وگرایشهای مختلف با همکاری روسای دانشکده‌ها.

-نظارت بر نحوه ارائه دروس و اظهار نظر در خصوص پیشنهادات دانشکده ها نسبت به متون دروس و محتوای دروس بر اساس برنامه ها و سرفصلهای مصوب .

- پیگیری امور مربوط به ظرفیت نهایی پذیرش دانشجو در هر سال تحصیلی .

- همکاری در تدوین آئین نامه های اجرائی مربوط به حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه.

- تهیه، تدوین و ارسال گزارشات مربوط به حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه به مراجع ذی ربط.

- همکاری با مسئولین دانشگاه و وزارتخانه درامر برگزاری امتحانات ورودی دانشگاهها و ...

- نظارت بر اجرای آئین نامه ها درخصوص انتقال و میهمانی دانشجویان .

- انجام امور ثبت نام و امتحانات دانشجویان براساس سیاست‌های متخذه

- نظارت بر اجرای دستورالعملهای صادره در خصوص ثبت نام پذیرفته شدگان در هر ترم -پاسخگویی به سئوالات دانشجویان در زمینه امور آموزشی .

- انجام امور مربوط به صدور گواهی ، معرفی نامه وسایر مکاتبات

- ابلاغ برنامه های امتحانی برطبق تصمیمات متخذه به گروه های آموزشی ونظارت بر امر امتحانات پایان ترم.

- انجام امور مربوط به تطبیق واحدها و راهنمایی دانشجویان در زمینه انتخاب دروس .

- صدور گواهی های موقت دانش آموختگان

- ارسال تأییدیه فارغ التحصیلی به دانشگاهها و مراکز دولتی .

- انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق