دکتر عبدالعزیز آبتین
رئیس گروه آموزش های آزاد و مجازی
مدرک تحصیلی : دکتری
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیک : abtin@cmu.ac.ir
تلفن : 31272156 - 054
فکس : 31272156 - 054

آقای امین حسین پور
کارشناس گروه آموزش های آزاد و مجازی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
پست الکترونیک : Lms@cmu.ac.ir
تلفن : 31272218 - 054
فکس : -