گروه برنامه ریزی آموزشی و درسی
آقای امین حسین پور
کارشناس گروه برنامه ریزی آموزشی و درسی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
پست الکترونیک : register@cmu.ac.ir
تلفن : 31272218 - 054
فکس :