گروه حمایت از استعدادهای درخشان
دکتر مهدی شهرکی
سرپرست گروه حمایت از استعدادهای درخشان
مدرک تحصیلی : دکتری
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیک : shahraki@cmu.ac.ir
تلفن : 31272241-054
فکس : 35320025-054