گروه حمایت از استعدادهای درخشان
دکتر مهدی شهرکی
سرپرست گروه حمایت از استعدادهای درخشان
مدرک تحصیلی : دکتری
مرتبه علمی : ----
پست الکترونیک : shahraki@cmu.ac.ir
تلفن : -----
فکس : -----