گروه سیستم کیفیت
دکتر محی الدین احراری رودی
رئیس گروه سیستم کیفیت دانشگاه
مدرک تحصیلی : دکتری
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیک : m.ahrari@cmu.ac.ir
تلفن : 21372162-054
فکس : 35320025-054
 

تاریخچه استقرار سیستم مدیریت کیفیت در دانشگاه :

 

دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستم مدیریت کیفیت را بعنوان یک تصمیم راهبردی جهت حفظ همگامی و هماهنگی واحدها و به منظور اطمینان بخشیدن به مشتریان از نحوه ارائه خدمات آموزشی (محصول دانشگاه) وخواسته های مشخص شده آنان در سال 1379 طراحی نمود.در سال 1380 با تدوین الزامات لازم، سیستم مدیریت کیفیت در دانشگاه اسقرار یافت که جهت بهبود مستمر و حصول اطمینان بیشتر از ارائه رضایتبخش خدمات آموزشی، مدیریتی و حمایتی با دعوت از موسسسه بین المللی DNVجهت انجام ممیزیهای لازم توانست در سال 1384 موفق به دریافت گواهینامه استاندارد سیستم مدیریت کیفیت( ISO 9001:2008 ) گردد . با پذیرش این استاندارد و کنوانسیون دریایی STCW95 و دیدگاه رویکرد فرآیندی ،این دانشگاه کیفیت محصولات ارائه شده را بهبود بخشیده و به طور مستمر آن را پایش و اندازه گیری و تحلیل می نماید.الگوی مدیریت کیفیت دانشگاه الزامات استاندارد وکنوانسیون بین المللی STCW95 می باشد.


 

گواهینامه استاندارد :

 

دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار به منظور حصول اطمینان از اجرای سیستم مدیریت کیفیت و بهبود مستمر اثربخشی آن از موسسه بین المللیDET NORSKE VERITAS کشور نروژ که یکی از مراکز معتبر اعطا کننده گواهینامه ایزو در ایران می باشد درخواست نمود تا با انجام ممیزیهای مختلف دانشگاه کلیه فرآیندها آن را بررسی نماید که نهایتا دانشگاه در شهریور ماه 1384 موفق به دریافت گواهینامه استاندارد ISO9001:2015 گردید. در نتیجه استقرار سیستم مدیریت کیفیت نمایندگان سازمان جهانی دریانوردی (در ایران سازمان بنادر و دریانوردی) از اجرای مقررات آموزشی دریایی برابر کنوانسیون های مربوطه و بهبود اثربخشی آن اطمینان بیشتری حاصل می نمایند.ضمنا در اردیبهشت ماه سال 1391با انجام ممیزی مجدد توسط شرکت مشارکتی توف نورد(TUV NORD)کشور آلمان گواهینامه استاندارد دانشگاه از موسسه بین المللیDNV به شرکت مذکور تعمیم یافت وتا کنون اعتبار آن تمدید گردیده است .

 

(تصویر گواهینامه استاندارد دانشگاه)


الزامات استاندارد ملی ایران( ایزو 9001 ) :
 

این استاندارد بعنوان استاندارد ملی ایران در سیستم مدیریت کیفیت است که توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران منتشر می گردد، دارای الزامات زیر می باشد :

 

1-  دامنه کاربرد

 

2- مراجع الزامی

 

 

3- اصطلاحات و تعاریف

 

4- بافت سازمان

 

5- رهبری

 

6- طرح ریزی

 

 

7- پشتیبانی

 

 

8- عملیات

 

 

9- ارزیابی عملکرد

 

10- بهبود

 


کنوانسیون دریایی STCW95 :

( Standards of Training,Certification and Watchkeeping for SEA AFARES 1978 as amended in 1995 )

 

این کنوانسیون بروز ترین کنوانسیون بین المللی استانداردهای آموزشی، صدور گواهینامه شایستگی و نگهبانی دریانوردان می باشد که شامل 17 اصل و یک ضمیمه مشتمل بر شش بخش است. این کنوانسیون از سال 1361 برای کلیه مراکز آموزشی تخصصی دریانوردی تحت نظارت سازمان جهانی دریانوردی ( IMO ) لازم الاجرا شده است طبق بند 1/8 این کنوانسیون وجود استاندارد کیفیت در مراکز آموزشی تخصصی دریانوردی الزامی شد. با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران در سال 1375 به عضویت مجمع جهانی دریانوردی در آمد از بهمن ماه 1380 اجرای مفاد این کنوانسیون لازم الاجرا گردید. این کنوانسیون تا قبل از سال 1995 سه بار مورد بازنگری قرار گرفت ،اما در سال 1995 با بازنگری کلی مواجه گردید که ضمن حفظ اصول 17 گانه آن ، ضمائم مربوطه تغییر کلی نمود. بخشهای تجدید نظر شده شامل دو بخش الف (مواد اجباری) و ب (مواد توصیه ای ) می باشد. در بخش الف کنوانسیون شرایط احراز سمتهای مختلف از نظر دانش ، درک مهارت و معیارها و نحوه ارزیابی این موارد به تفصیل بیان شده است. نکته بسیار مهم در مورد کنوانسیون مذکور این است که این کنوانسیون اولین معاهده بین المللی دریایی است که در جهت حصول اطمینان از اجرای آن توسط کشور های عضو ،اختیارات ویژه ای بهIMO واگذار شده و IMO از طریق بررسی مستندات کشورها ، دریافت گزارشات بازرسان خود (در ایران سازمان بنادر و دریانوردی) و نهایتاً با استفاده از ابزار موثر سیستم مدیریت کیفیت، نظارت خود را اعمال و کشور هایی که مفاد کنوانسیون را رعایت می کنند در قالب "لیست سفید" تایید و معرفی می کند. کشورهایی که از لیست خارج شوند صلاحیت لازم را برای آموزشهای دریانوردی و صدور گواهینامه های شایستگی را نخواهند داشت. این کنوانسیون برای آموزش، ارزیابی و صدور گواهینامه های شایستگی دریانوردان در رشته های عرشه ، موتور و مخابرات،استانداردهایی را وضع نموده و برای رعایت این استاندارد ها، مسئولیتهایی را متوجه دولتها ، شرکتهای کشتیرانی ، مراکز آموزشی دریانوردی و دریانوردان نموده است.


نظامنامه کیفیت دانشگاه :

 

دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار به منظور تشریح سیستم مدیریت کیفیت و پاسخگویی به الزامات کنوانسیون بین المللی STCW95 و استاندارد سیستم مدیریت کیفیت، کلیه فرآیند های تحقق ارائه خدمات آموزشی را در قالب نظامنامه کیفیت طراحی و تدوین نموده است. در این نظامنامه ضمن معرفی کامل دانشگاه، کلیه فرآیندها و توصیف کامل توالی و تعامل بین این فرایندها به همراه خط مشی و اهداف کیفیت، دامنه کاربرد فرآیندها، تعاریف و واژگان، نیازمندیهای سیستم مدیریت کیفیت، مسئولیت مدیریت، بازنگری مدیریت، مدیریت منابع، پدیدآوری محصول، اندازه گیری، تحلیل و بهبود تشریح گردیده است.


خط مشی کیفیت دانشگاه :

 

خط مشی این دانشگاه ارائه دهنده خدمات آموزشی دوره های بلند مدت و کوتاه مدت در رشته ها و مقاطع مصوب از جمله رشته های دریانوردی و مکانیک کشتی می باشد که گسترش کمیت و ارتقای کیفیت خدمات آموزشی را با الگو قرار دادن کنوانسیون بین المللی STCW95 و استاندارد سیستم مدیریت کیفیت( ISO 9001:2015 ) را به عنوان خط مشی کیفیت سرلوحه کار خود قرار داده و در سرتاسر دانشگاه برقرار نموده است.

 


مستندات سیستم مدیریت کیفیت دانشگاه :

 

مستندات سیستم مدیریت کیفیت شامل بیانه های مدون در مورد خط مشی و اهداف کیفیت، دستورالعمل ها و روش های اجرایی جهت تحقق ارائه خدمات آموزشی دانشگاه تهیه شده که در آنها شرح فرآیند، هدف از تدوین، تعاریف و واژگان، دامنه کاربرد، مراجع الزامی، مسئولیت و اختیارات، نحوه اجرا و شرح ریز اقدامات، سوابق و مدارک تشریح گردیده است .


لیست مستندات سیستم مدیریت کیفیت دانشگاه :

 

 

 

 

ب) روشهای اجرایی

 

ردیف

عنوان سند

     کد سند

1

روش اجرایی پذیرش دانشجو، ارائه خدمات آموزشی و فارغ التحصیلی

01- P

2

روش اجرایی کنترل سوابق کیفیت

02- P

3

روش اجرایی کنترل مستندات

03- P

4

روش اجرایی ارزیابی و سنجش شایستگی کارکنان

04- P

5

روش اجرایی ممیزی داخلی

05- P

6

روش اجرایی اقدام اصلاحی و پیشگیرانه

06- P

7

روش اجرایی بازنگری مدیریت

07- P

8

روش اجرایی ساختار سازمانی، شرح وظائف پست ها

08- P

9

روش اجرایی ارتباطات درون سازمانی

09- P

10

روش اجرایی زیر ساختها و شرایط محیط کار

10- P

11

روش اجرایی جذب موقت و ارزیابی مدرس یا کارشناسان مدعو

14- P

12

روش اجرایی ارائه خدمات کمک آموزشی

15- P

13

 

روش اجرایی طرح برگزاری دوره های مبتنی بر 95 STCW (طراحی و تکوین محصول)

16- P

14

روش اجرایی اندازه گیری رضایت مشتری

17- P

15

روش اجرایی جذب (استخدام) و ارتقاء و ارزیابی اعضاء هیئت علمی

20- P

16

روش اجرایی بازنگری و تعیین تکلیف در مورد محصول نامنطبق

22- P

17

روش اجرایی آمار

24- P

18

روش اجرایی فعالیت مرتبط با کتابخانه

26- P

19

روش اجرایی کنترل تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی

27- P

20

روش اجرایی ارتباطات برون سازمانی

30- P

21

روش اجرایی خرید کالا و خدمات و ارزیابی تامین کنندگان

31- P

22

روش اجرایی نیاز سنجی (عرضه و تقاضا)  جهت پذیرش دانشجو از طریق کنکور سراسری

32- P

23

روش اجرایی برنامه ریزی و آموزش کارکنان

33- P


ج) دستورالعمل ها

 

ردیف

عنوان سند

    کد سند

1

دستور العمل کد گذاری قطعات، ملزومات و تجهیزات

016-27- w

2

دستور العمل کد گذاری آزمایشگاهها و کارگاهها

017-27- w

3

دستور العمل برگزاری امتحانات میان ترم و پایان ترم

018-01- w

4

دستور العمل مراحل فارغ التحصیلی و امور مشمولین

019-01- w

5

دستور العمل برگزاری کلاسها و نظارت بر اجرای دوره تحصیلی

020-01- w

6

دستور العمل انتخاب واحد

021-01- w

7

دستورالعمل پذیرش و ثبت نام

022-01- w

8

دستور العمل آمار حوزه معاونت آموزشی

023-01- W

9

دستور العمل تجهیز و راه اندازی آزمایشگاهها و کارگاهها

024-27- W

10

دستور العمل نگهداری و تعمیرات تجهیزات آزمایشگاهها و کارگاهها

025-27- W

11

دستور العمل کالیبراسیون آزمایشگاهها و کارگاهها

026-27- W