اداره دبیرخانه
امید ریگی
دبیرخانه دانشگاه دریانوردی چابهار
پست الکترونیک : omid42675@yahoo.com
تلفن : 31272048 - 054
فکس : 35323304 - 054