مدیر امور اداری و پشتیبانی
دکتر اسماعیل یعقوبی
مدیر امور اداری و پشتیبانی دانشگاه
مدرک تحصیلی : دکتری
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیک : yaghoobi@cmu.ac.ir
تلفن : 31272060 - 054
فکس : 35323304 - 054