مدیر امور اداری و پشتیبانی
دکتر سیامک میر معصومی
مدیر امور اداری و پشتیبانی دانشگاه
مدرک تحصیلی : دکتری
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیک : s.mirmasoumi@cmu.ac.ir
تلفن : 31272060 - 054
فکس : 35323304 - 054