اداره انبار مرکزی
شعیب پرکان
مسئول اداره انبار مرکزی
مدرک تحصیلی : کارشناس مدیریت دولتی
تلفن : 31272106- 054
 

شرح شغل (وظایف)

  • رسیدگی موجودی انبار و صورت برداری از کالاهای موجود در انبار در فواصل معین و مطلع ساختن کارپرداز جهت تجدید سفارش
  • ثبت کالاهای تحویلی و دریافتی در کارتهای انبار و نظارت در ورود و خروج لوازم و اجناس و کالاها و همچنین امضاء کلیه اسناد مربوط
  • انجام سایر وظایف و امور مربوط
محمد امین خورده گیر
کارشناس اداره انبار مرکزی
مدرک تحصیلی : کاردانی جنگل و مراتع
تلفن : 31272106- 054
 

شرح شغل (وظایف)

  • رسیدگی موجودی انبار و صورت برداری از کالاهای موجود در انبار در فواصل معین و مطلع ساختن کارپرداز جهت تجدید سفارش
  • ثبت کالاهای تحویلی و دریافتی در کارتهای انبار و نظارت در ورود و خروج لوازم و اجناس و کالاها و همچنین امضاء کلیه اسناد مربوط