اداره تدارکات
محمد سرگزی
رئیس اداره تدارکات
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
تلفن : 31272063- 054
 

شرح شغل (وظایف)

 • دريافت فهرست ملزومات فني و اداري و آموزشی مورد نياز واحدهاي مختلف دانشگاه و تنظيم برنامه خريد آنها پس از تائید مقام مجاز
 • شركت در كميته تداركات و تهيه صورتجلسات  و ابلاغ مصوبات بر واحدهاي مربوطه
 • انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق
 •  
حمیدرضا اخوان
کارشناس اداره تدارکات
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- بازاریابی
تلفن : 31272063- 054
 

شرح شغل (وظایف)

 • دریافت درخواستهای خرید که از سوی مقام مافوق ارجاع گردد
 • تهیه و تنظیم صورتجلسه های مربوط به ترخیص کالا و ارائه آن به اداره متبوع
 • انجام تدارکات و تأمین وسایل و تجهیزات موردنیاز واحدهای مختلف دانشگاه و سفارش آن از داخل و خارج کشور با هماهنگی کامل واحدهای ذیربط.
 • انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق
 •  
زبیر رئیسی
کارشناس اداره تدارکات
مدرک تحصیلی : کارشناسی حقوق
تلفن : 31272063- 054
 

شرح شغل (وظایف)

 • دریافت درخواستهای خرید که از سوی مقام مافوق ارجاع گردد
 • تهیه و تنظیم صورتجلسه های مربوط به ترخیص کالا و ارائه آن به اداره متبوع
 • انجام تدارکات و تأمین وسایل و تجهیزات موردنیاز واحدهای مختلف دانشگاه و سفارش آن از داخل و خارج کشور با هماهنگی کامل واحدهای ذیربط.
 • انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق
 •  
سیمینه باشنده
کارشناس اداره تدارکات
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
تلفن : 31272063- 054
 

شرح شغل (وظایف)

 • دریافت درخواستهای خرید که از سوی مقام مافوق ارجاع گردد
 • تهیه و تنظیم صورتجلسه های مربوط به ترخیص کالا و ارائه آن به اداره متبوع
 • انجام تدارکات و تأمین وسایل و تجهیزات موردنیاز واحدهای مختلف دانشگاه و سفارش آن از داخل و خارج کشور با هماهنگی کامل واحدهای ذیربط.
 • انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق