اداره دبیرخانه
امید ریگی
رئیس اداره دبیرخانه
مدرک تحصیلی : کارشناسی حقوق اداری         
تلفن : 31272048- 054
 

شرح شغل (وظایف)

 • دریافت و ثبت نامه های وارده، صادره و امانات پستی و تفکیک و ارسال به محل های مربوطه  توسط پست یا نامه رسان
 • بازبینی و کنترل نامه ها از جهت ضمائم، پیوست ها و واحدهای ارجاعی
 • دریافت، ثبت و اندیکس نامه های وارده و ارسال به محل های ارجاعی توسط پست یا نامه رسان
 • دریافت و ابلاغ دستورالعمل ها، بخشنامه ها و دعوت نامه ها به واحدهای مربوطه به جهت اجرای مفاد آن
 • پاسخگویی به مراجعین جهت ردیابی نامه های ایشان
 • دریافت نامه های محرمانه مطابق مقررات و اصول و تحویل به حوزه مربوطه
 • پیگیری امور اتوماسیون اداری و جوابگویی و رفع مشکل و راهنمایی حضوری و تلفنی
 • انجام و نظارت بر انجام کلیه امورات مربوط به سامانه های ERPوزارت علوم، شبکه دولت- تایپ
 • نظارت برگردش کار مکاتبات، از طریق فایلر، تحت نظر مسئول مافوق
 • دریافت و ثبت نامه های فکس شده در دبیرخانه و ارجاع به صاحبان نامه
 • نظارت بر روند نگهداری و بایگانی پرونده های راکد
 • ارسال مرسولات از طریق پست پیشتاز یا عادی و صدور گواهی انجام کار جهت پرداخت هزینه پست
 • ارائه خدمات مربوط به تکثیر سربرگ مکاتبات مورد نیاز دانشگاه
 • انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق
 •  
مریم پودینه جهانتیغ
کارشناس دبیرخانه
مدرک تحصیلی : مهندسی کامپیوتر - نرم افزار                       
تلفن : 31272048- 054
 

شرح شغل (وظایف)

 • ارائه خدمات مربوط به چاپ و  و تکثیر اوراق مورد نیاز واحدهای اداری دستگاه

  اجرای اصول بایگانی و تهیه فهرست مربوط براساس روش تعیین شده

  پیوست کردن پرونده ها یا سوابق مربوط به نامه ها طبق دستور

  تحویل پرونده های مختومه به بایگانی راکد با اجازه مقام مافوق

  همکاری در صورت برداری، طبقه بندی، کد گذاری و بایگانی نامه های اداری و پرونده ها طبق دستورالعمل های مربوط و احتیاجات سازمان متبوع

  توزیع اطلاعیه ها و بخش نامه ها بین واحدها

  پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آنها و ارجاع به واحدهای مربوطه  در صورت لزوم

  ثبت خلاصه مشخصات و موضوع و شماره نامه های وارده و صادره در دفاتر مربوطه

  تایپ نامه ها، بخشنامه ها و گزارش ها براساس پیش نویس های خطی

  تفکیک نامه های اداری، اطلاعیه ها و.... تحویل به نامه رسان جهت توزیع در واحدها و در صورت لزوم پیگیری آنها

 • انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق