اداره نقلیه
میرعبدی سنجرانی
مسئول اداره نقلیه
مدرک تحصیلی : کارشناس مدیریت بازرگانی
تلفن : 31272047- 054
 

شرح شغل (وظایف)

 • کنترل حضور و غیاب و شیفت بندی رانندگان

  نظارت در برآورد هزینه تعمیر وسائط نقلیه و اخذ مجوز و صدور دستورات لازم به منظور تعمیر آنها

  نظارت و بررسی تقاضای های خرید وسائط نقلیه و لوازم یدکی آنها و تسلیم تقاضا ها به اداره کارپردازی جهت خرید

  جمع آوری آمار و اطلاعات خودروهای مورد نیاز، مازاد و یا اسقاطی و پیگیری جهت دریافت مجوزهای لازم برای خرید، فروش و یا واگذاری به سایر ارگانهای دولتی

  تنظیم و نظارت بر برنامه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان و دانشجویان

  تنظیم برنامه و شیفت بندی رانندگان به منظور انجام بازدیدها و مسافرتهای علمی، فرهنگی و...

  نظارت و پیگیری امور مربوط به بیمه وسائط نقلیه دانشگاه

  رسیدگی به تصادفات، تخلفات رانندگان و کلیه امور مربوط به تعمیرات،تهیه بنزین و شماره گذاری وسائط نقلیه

  ثبت میزان سوخت و کارکرد وسائط نقلیه جهت ارائه به مراجع ذیربط

  حفاظت و نظارت بر حفاظت از وسائط نقلیه و تهیه گزارش از چگونگی وضعیت خودروها و درخواست وسائل ، لوازم و سایر نیازمندیها

  نظارت بر انجام کلیه ماموریتها جهت حمل بار و نقل و انتقال پرسنل

  دریافت، تحویل و ارسال محمولات طبق بارنامه و مشخصات مربوط

  انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق