اداره کارگزینی و رفاه
فرشته پودینه
رئیس اداره کارگزینی و رفاه
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
تلفن : 31272049- 054
 

شرح شغل (وظایف)

 • تهیه و تنظیم آئین­ نامه­ ها، بخشنامه­ ها ، شیوه  نامه ها و دستورالعمل­های اداری لازم و پیگیری جهت تصویب آن توسط مراجع ذیصلاح و سپس بکارگیری و در صورت لزوم، ابلاغ آن به واحدها و افراد ذینفع
 • مطالعه مستمر مجموعه قوانین و مقررات اداری و استخدامی کشور، قوانین کار، آئین نامه های استخدامی دانشگاهها، بخشنامه ها و تصویب نامه ها به منظور آشنایی کامل در اجراء و نظارت بر اعمال آن
 • تهیه شرح احکام شاغلین اعم از انتصاب، ارتقاء، افزایش سنواتی، استخدام، ماموریت، انفصال و ... براساس مقررات
 • نظارت بر صدور احکام کارگزینی و مرخصی پرسنل
 • مراقبت در اجرای قوانین و مقررات انضباطی و ابلاغ و اجرای آن به هیات های بدوی رسیدگی و تخلفات اداری و هیات انتظامی
 •  
حامد پیمانه
کارشناس اداره کارگزینی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
تلفن : 31272046- 054
 

شرح شغل (وظایف)

 • بررسی و کنترل روزانه ورود و خروج کارکنان

  تهیه گزارش کارکرد ماهیانه کارکنان

  بررسی، تائید و ثبت درخواست مرخصی کارکنان (استحقاقی، استعلاجی، تشویقی، ساعتی)

  پیگیری امورات مربوط به قرارداد  بیمه تکمیلی درمان کارکنان

  استعلام از بیمه های سطح شهر برای انتخاب بیمه گر مناسب

  پیگیری سالیانه بیمه آتش سوزی، سیل و زلزله ساختمانهای دانشگاه

  تهیه گزاراشات لازم

  انجام امور مربوط به تعاونی، بیمه و رفاه کارمندان

 • مطالعه قوانین و مقررات و اظهارنظر در مورد نحوه اجرای قوانین و مقررات مورد عمل

اسراء بخشی
کارشناس  اداره کارگزینی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مشاوره          
تلفن : 31272049- 054
 

شرح شغل (وظایف)

 • همکاری در تهیه  و تنظیم و اصلاح مجموعه شرح وظایف، شرایط احراز، نمودار و پست های سازمانی دانشگاه
 • بهنگام نمودن اطلاعات سیستم پرسنلی
 • صدور احکام کارگزینی کلیه پرسنل
 • انجام امور  مربوط به ارزشیابی و ترفیعات کلیه کارکنان
 • صدور اطلاعیه های لازم حسب مورد
 • انجام مکاتبات، رفع نقص و ارسال پرونده کارکنان بازنشسته و وظیفه جهت صدور حکم بازنشستگی به سازمان
 • بررسی و محاسبه حقوق بازنشستگی، از کار افتادگی و وظیفه وراث مستخدمین صندوق کشوری و ارسال پرونده ها و رفع نقص و انجام مکاتبات تازمان صدور احکام بازنشستگی
 • تهیه پیش نویس شرح احکام شاغلین اعم از انتصاب، ارتقاء، افزایش سنواتی، استخدام، ماموریت، انفصال و ... براساس مقررات مربوط و به تبع آن صدور احکام کارگزینی کلیه پرسنل
 • رسیدگی به پیشنهادات و تقاضاهای واصله پرسنل در خصوص امور استخدام، تبدیل وضع استخدامی، ترفیع، ارتقاء،ماموریت، مرخصی، بازنشستگی و در صورت لزوم ارجاع امر به مقام مافوق
 • انجام امورات مربوط به بیمه های تکمیلی و امور رفاهی کارکنان
 • تهیه گزارشات لازم
 • مطالعه قوانین و مقررات استخدامی و اظهارنظر در مورد نحوه اجرای قوانین و مقررات موردعمل
 • شرکت در جلسات و کارگروههای لازم طبق دستور مقام مافوق
 • ایجاد و نگهداری بانک اطلاعاتی پرسنل و سوابق خدمتی و اداری کلیه پرسنل
 • انجام و پیگیری کلیه امور مربوط به سامانه کارمند ایران
 • انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق