مدیر امور مالی
جناب آقای مسعود متکی
مدیر امور مالی دانشگاه دریانوردی چابهار

پست الکترونیک : m.motaki@cmu.ac.ir
تلفن : 31272068 - 054
فکس : 35323002 - 054