مدیر امور مالی
دکتر حمیدرضا ایزدی
مدیر امور مالی دانشگاه دریانوردی چابهار
مدرک تحصیلی : دکتری
مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیک : izadi@cmu.ac.ir
تلفن : 31272068 - 054
فکس : 35323002 - 054