مدیر امور مالی
جناب آقای مسعود متکی
مدیر امور مالی دانشگاه دریانوردی چابهار

پست الکترونیک : m.motaki@cmu.ac.ir
تلفن : 31272068 - 054
فکس : 35323002 - 054
 
شرح وظایف مدیر مالی
-نظارت بر انجام کلیه امور مالی دانشگاه طبق مقررات و آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه
-نظارت و ارائه راهكارهاي لازم جهت اجرا و رعايت قوانين و مقررات و موافقت نامه ها
-تهیه و تنظیم اطلاعات مالی لازم در خصوص مواردی از قبیل دریافت ها، پرداخت ها و اعتبارات و تعهدات، تهیه گزارشات لازم جهت ارائه به مقامات ذیصلاح
-نظارت و کنترل سیستم های مالی موجود در دانشگاه
-همکاری در تهیه و تدوین بودجه جاری و عمرانی دانشگاه با مدیریت برنامه، بودجه و تحول سازمانی
-پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و انجام کلیه امور مربوط به مطالبات و بدهی های مالی دانشگاه
- نظارت بر مصرف صحیح اعتبارات از طریق رسیدگی قبل و بعد آن
-اعمال نظارت در حفظ، نگهداری و تنظیم دفاتر اموال و مراقبت در اجرای قوانین و -مقررات مربوط به آیین نامه های اموال دولتی و نحوه استفاده از آنها
- تهیه وتدوین آئین نامه ها، بخشنامه ها ودستورالعمل های لازم مالی
- تهیه و تنظیم گزارش های عملکرد مالی و ارائه گزارش های لازم به مراجع ذیربط
-نظارت و ايجاد هماهنگي بين ادارات و بخش هاي تابعه
- انجام ساير امور محوله از سوی مقام مافوق در حدود مقررات موجود