مدیر امور مالی
عباسعلی اصغری
مدیر امور مالی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
تلفن : 31272070- 054
 

شرح شغل (وظایف)

  • نظارت بر انجام کلیه امور مالی دانشگاه طبق مقررات.
  • تهیه و تنظیم اطلاعات مالی لازم در موارد مختلف دریافت­ها، پرداخت­ها و اعتبارات و تعهدات، نگهداری دفاتر اعتبارات و تهیه گزارشات لازم جهت مقامات ذیربط.
  • همکاری در تهیه و تدوین بودجه جاری و عمرانی دانشگاه.
  • رسیدگی به اسناد مالی دانشگاه از حیث تطابق مقررات و آئین­نامه­های مالی و معاملاتی.
  • تهیه و تنظیم گزارش­های عملکرد مالی جهت ارائه به معاونت اداری و مالی.
  • انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق.