اداره اعتبارت، تنظیم حساب و تعهدات
نوریه کریم زاده
رئیس اداره دفترداری، تنظیم حسابها، اعتبارات و تعهدات
مدرک تحصیلی : کارشناس حسابداری            
تلفن : 31272064- 054
 

شرح شغل (وظایف)

 • تعهد اسناد حقوق و مزاياي كاركنان دانشگاه و ساير اسناد هزينه
 • تهيه گزارش در مورد تعهدات و هزينه قطعي و مانده اعتبارات واحدها
 • تهيه تراز حسابها
 • كنترل كليه برگه هاي محاسباتي
 • نگهداري و ثبت دفاتر تنخواه گردان و پيش پرداخت ها و علي الحساب
 •  
 •  
پرویز سپاهی
کارشناس  اداره دفترداری، تنظیم حسابها، اعتبارات و تعهدات
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد زمین شناسی- زمین شناسی مهندسی             
تلفن : 31272064- 054
 

شرح شغل (وظایف)

 • تعهد اسناد حقوق و مزاياي كاركنان دانشگاه و ساير اسناد هزينه
 • تهيه گزارش در مورد تعهدات و هزينه قطعي و مانده اعتبارات واحدها
 • تهيه تراز حسابها
 • كنترل كليه برگه هاي محاسباتي
 • نگهداري و ثبت دفاتر تنخواه گردان و پيش پرداخت ها و علي الحساب
 • انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق.
 •  
شیرین آبرون
کارشناس اداره دفترداری، تنظیم حسابها، اعتبارات و تعهدات
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد حسابداری            
تلفن : 31272064- 054
 

شرح شغل (وظایف)

 • تعهد اسناد حقوق و مزاياي كاركنان دانشگاه و ساير اسناد هزينه
 • تهيه گزارش در مورد تعهدات و هزينه قطعي و مانده اعتبارات واحدها
 • تهيه تراز حسابها
 • كنترل كليه برگه هاي محاسباتي
 • نگهداري و ثبت دفاتر تنخواه گردان و پيش پرداخت ها و علي الحساب
 • انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق.