محمد امین پاستدار
رئیس  اداره اموال
مدرک تحصیلی :کارشناس ارشد حسابداری        
تلفن : 31272082- 054
 

شرح شغل (وظایف)

  • تهيه گزارشهاي لازم در خصوص اموال مفقودي به مسئولين ذيربط

  • انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق.

 


 

جانعلی اصغری
کارشناس اداره اموال
مدرک تحصیلی : کارشناس حسابداری         
تلفن : 31272082- 054

 

شرح شغل (وظایف

  • تهيه گزارشهاي لازم در خصوص اموال مفقودي به مسئولين ذيربط
  • انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق.