اداره رسیدگی به اسناد مالی
محمد امین پاستدار
رئیس  اداره اموال
مدرک تحصیلی :کارشناس ارشد حسابداری        
تلفن : 31272082- 054
 

شرح شغل (وظایف)

  • تهيه گزارشهاي لازم در خصوص اموال مفقودي به مسئولين ذيربط

  • انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق.

  •  

منصور امیر محمدی
کارشناس اداره اموال
مدرک تحصیلی : کارشناس زبان وادبیات فارسی             
تلفن : 31272082- 054
 

شرح شغل (وظایف

  • تهيه گزارشهاي لازم در خصوص اموال مفقودي به مسئولين ذيربط
  • انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق.