اداره دریافت و پرداخت
مهدی نوری
رئیس اداره دریافت و پرداخت
مدرک تحصیلی :کارشناس مدیریت و کمیسر دریایی             
تلفن : 3127202067- 054
 

شرح شغل (وظایف)

 • صدور چك و حواله هاي نقدي و فيش حقوقي كاركنان و ثبت دفاتر صدور چك به منظور كنترل مستمر
 • صدور اسناد هزينه و پيش پرداخت ها و ثبت دفاتر صدور اسناد
 • تنظيم اسناد فوق العاده ، مزايا  و خدمات و ساير هزينه ها
 • تنظيم ليستهاي حقوق و اضافه كار و ليستهاي مابه التفاوت كاركنان
 • انجام امور مربوط به افتتاح حساب بانكي كليه واحدهاي دانشگاه
 • تنظيم درخواست بر پايه اعتبارات موجود و تهيه و صدور حواله اعتبارات
 • تهيه ليست حقوقي بازنشستگان و موظفين و انجام كليه امور مربوط به درخواست وجه مربوطه
 • انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق.
 •  
عصمت سندگل
کارشناس مسئول  اداره دریافت و پرداخت
مدرک تحصیلی : کارشناس حسابداری           
تلفن : 31272067- 054
 

شرح شغل (وظایف)

 • ثبت اقلام از روی برگه های محاسباتی در دفتر صدور برگه و انتقال آنها به دفاتر روزنامه، معین ، اعتبارات و تعهدات و دفتر کل
 • انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق.
 •  
 •  
محمدهادی نیک طالع
کارشناس اداره دریافت و پرداخت
مدرک تحصیلی : کارشناس مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر
تلفن : 31272067- 054
 

شرح شغل (وظایف)

 • ثبت اقلام از روی برگه های محاسباتی در دفتر صدور برگه و انتقال آنها به دفاتر روزنامه، معین ، اعتبارات و تعهدات و دفتر کل
 • انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق.
 •  
 •  
علیرضا محمدزاده
کارشناس اداره دریافت و پرداخت
مدرک تحصیلی :کارشناس حسابداری             
تلفن : 31272067- 054
 

شرح شغل (وظایف)

 • ثبت اقلام از روی برگه های محاسباتی در دفتر صدور برگه و انتقال آنها به دفاتر روزنامه، معین ، اعتبارات و تعهدات و دفتر کل
 • انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق.
 •  
اله بخش پورسینا
نامه رسان مالی
مدرک تحصیلی :کارشناسی زبان و ادبیات فارسی             
تلفن : 31272069- 054
 

شرح شغل (وظایف)

 • ثبت کلیه ارسال و مرسلات مالی در دفاتر بایگانی
 • ارسال کلیه چک های صادره به بانک و دریافت تائیدیه
 • ارسال لیستهای حقوق مربوط به سازمان تامین اجتماعی و خدمات درمانی
 • انجام کلیه امور محوله