عصمت سندگل
رئیس اداره رسیدگی به اسناد مالی
مدرک تحصیلی : کارشناس حسابداری        
تلفن : 31272069- 054
 

شرح شغل (وظایف)

  • رسيدگي به مدارك وصول درآمد و واحدهاي انتفاعي دانشگاه و بررسي اسناد مدارك هزينه
  • انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق.
  •  
محمودرمضانی
کارشناس اداره رسیدگی به اسناد مالی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت            
تلفن : 31272069- 054
 

شرح شغل (وظایف)

  • رسيدگي به مدارك وصول درآمد و واحدهاي انتفاعي دانشگاه و بررسي اسناد مدارك هزينه

    انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق.