معاون اداری و مالی
دکتر جعفر سیاره
معاون اداری و مالی دانشگاه دریانوردی چابهار
مدرک تحصیلی : دکتری
مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیک :j.sayareh@cmu.ac.ir 
تلفن : 31272012 - 054
فکس : 35323304 - 054