معاون اداری و مالی
دکتر حسین جعفری
معاون اداری و مالی دانشگاه دریانوردی چابهار
مدرک تحصیلی : دکتری
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیک : jafar@cmu.ac.ir
تلفن : 21372014 - 054
فکس : 35320025 - 054