اداره انضباطی دانشجویان دریایی
آقای مالک اشتر اسدی
رئیس اداره انضباطی دانشجویان دریایی
مدرک تحصیلی :کارشناسی ارشد
پست الکترونیک : info@cmu.ac.ir
تلفن : 31272240-054
 

 

اطلاعات تماس
  •  آدرس : چابهار،دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی
  •  تلفن  : 3~35320020-054-98+
  •  تلفن  : 31272000-054-98+
  •  فکس  : 35321025-054-98+
  •  کد پستی  : 9971778631
  •  info@cmu.ac.ir
  •  www.cmu.ac.ir


راهنمای تلفن دانشگاه