اماکن ورزشی

اتاق تندرستی

 

 

اتاق شطرنج

 

 

استخرطراوت

 

 

زمین چمن

 

 

زمین روباز آسفالت

 

 

سالن بدنسازی

 

 

سالن چندمنظوره

 

 

 

سالن رزمی

 

 

سالن کشتی

 

 

فوتسال

 

 

نمای روبه روی سالن